Kommunal statistik 1871-2010

Kommunalstatistiken innehåller två delar: kommunala finanser respektive kommunala val.

Kommunala finanser

Serien med kommunala finanser är uppdelad i tre tidsserier, 1874-1917, 1918-1970 och 1971-2012.

För landskommunerna ges förutom årliga rikssammandrag även för vart tionde år under perioden 1874-1917 länsvisa uppgifter om kommunala utgifter, inkomster, skattedebitering och fattigvård.

För varje enskild stad och för varje enskild köping rapporteras kommunala utgifter,inkomster och skattedebitering vart tionde år mellan 1880 och 1910 samt för åren 1930, 1950 och 1965. Motsvarande uppgifter ges för enskilda municipalsamhällen 1915, 1930 och 1950.

I tidsserien från 1971 och framåt finner man kommunala kostnader för olika kommuntyper 1996 och 1999. Dessutom skatteuttaget för varje enskild kommun 1975, 1987, 2001 och 2012.

Alla prisuppgifter är omräknade efter 1949 års konsumentprisindex och beräknade per invånare.

Kommunernas finanser 1874-2012

Kommunala val

Serien med valstatistik är indelad i samma tre tidsperioder. För tiden fram till 1919 anges andelen röstberättigade i varje enskild stad och köping samt länsvis för landskommunerna.

Serien 1919-1970 inkluderar kommunalvalen 1919-1966. Valdeltagande och mandatens fördelning mellan partier meddelas för varje enskild stad och för enskilda köpingar från 1938. För landskommunerna ges länsvisa uppgifter över valdeltagandet och i övrigt rikssammandrag. Valen i municipalsamhällena rapporteras på riksnivå. Kommunvalen från 1971 kan man likaså följa genom riksssammandrag.

Kommunala valen 1871-2010