Kommunala valen 1871-2010

Det statistiska materialet är tillgängligt antingen som sidor med tabeller som kan väljas här från menyn ovan eller index här nedan. Alternativt kan du hämta hela materialet som en excelfil:

Excelfil med alla tabeller för kommunala val 1871-2010

Uppgifterna är hämtade från den officiella statistiken och har därefter bearbetats. De serier som använts är: Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), serie R, Kommunala rösträtten 1871, 1892, 1904, 1910; SOS, Kommunala valen 1919-1966; SOS Allmänna valen 1970-2010. Serierna är även tillgängliga på www.scb.se, under Historisk statistik.

Förutom de rikstäckande valresultaten ges i vissa fall uppgifter för enskilda städer och köpingar, samt länsgenomsnitt för landskommunerna. För riket i dess helhet anges samtidigt medelvärde, median och högsta respektive lägsta värde. För att bedöma spridningen i serierna har S = standardavvikelse och V = varians tagits fram. I flera sammanhang anges korrelationen (Rxy) mellan enskilda kommuners valdeltagande eller röstberättigade och folkmängden.

Länsbeteckningar

A = Stockholms stad, B = Stockholms län, C = Uppsala län, D = Södermanlands län, E = Östergötlands län, F = Jönköpings län, G = Kronobergs län, H = Kalmar län, I = Gotlands län, K = Blekinge län, L = Kristianstads län, M = Malmöhus län, N = Hallands län, O = Göteborgs och Bohus län, P = Älvsborgs län, R = Skaraborgs län, S = Värmlands län, T = Örebro län, U = Västmanlands läm, W = Kopparbergs län, X = Gävleborgs län, Y = Västernorrlands län, Z = Jämtlands län, AC = Västerbottens län, BD = Norrbottens län

Regional indelning

Norra: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Kopparbergs län Mellersta: Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län

Södra: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län

För fler resultat från valen till stadsfullmäktige 1919-1966 och från kommunvalen från och med 1970 för de kommuner som tidigare varit städer se valresultat

Kommunala valen före 1919

Kommunala valen 1919-1966

Valen till stadsfullmäktige 1919-1966

Valen till köpingsfullmäktige 1919-1966

Landskommunernas val till kommunalfullmäktige 1919-1966

Valen till municipalfullmäktige 1919-1966

Kommunvalen 1970-2010