Kommunernas finanser 1874-2012

Det statistiska materialet är tillgängligt antingen som sidor med tabeller som kan väljas här från menyn ovan eller index här nedan. Alternativt kan du hämta hela materialet som en excelfil:

Excelfil med alla tabeller för kommunernas finanser 1874-2012

Uppgifterna är hämtade från den officiella statistiken och har därför bearbetats. De serier som använts är Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS), serie R Kommunernas fattigvård och finanser 1874-1917, Sveriges Officiella Statistik (SOS), Kommunala finanser 1918-1968, Statistisk årsbok 1970-2012 och Årsbok för Sveriges Kommuner. Serierna är delvis tillgängliga på www.scb.se, under Historisk statistik.

Alla priser är omräknade efter 1949 års konsumentprisindex. Den prisserien slutade 1980 och ersattes av ett nytt konsumentprisindex med basår 1980. Men 1980 års serie kan lätt översättas till den äldre serien och 1949 års index därmed föras vidare efter 1980.

Uppgifter ges för enskilda städer, köpingar och municipalsamhällen, samt länsgenomsnitt för landskommunerna. För riket i dess helhet anges för varje serie medelvärde, median och högsta respektive lägsta värde. För att bedöma spridningen i serierna har S = standardavvikelse och V = varians tagits fram. I flera sammanhang anges korrelationen (Rxy) mellan enskilda kommuners utgiftsnivå eller motsvarande och folkmängden.

Länsbeteckningar

A = Stockholms stad, B = Stockholms län, C = Uppsala län, D = Södermanlands län, E = Östergötlands län, F = Jönköpings län, G = Kronobergs län, H = Kalmar län, I = Gotlands län, K = Blekinge län, L = Kristianstads län, M = Malmöhus län, N = Hallands län, O = Göteborgs och Bohus län, P = Älvsborgs län, R = Skaraborgs län, S = Värmlands län, T = Örebro län, U = Västmanlands läm, W = Kopparbergs län, X = Gävleborgs län, Y = Västernorrlands län, Z = Jämtlands län, AC = Västerbottens län, BD = Norrbottens län

Regional indelning

Norra: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Kopparbergs län Mellersta: Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län

Södra: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län

Landskommunerna

Landskommunernas finanser 1874-1915

Länsvisa uppgifter

Hela riket

Landskommunernas institutionella fattigvård 1874-1915

Länsvisa uppgifter
Hela riket

Landskommunernas finanser 1918-1970

Hela riket

Städerna

Städernas finanser 1874-1917

Städernas utgifter 1874-1917

Hela riket
De enskilda städerna

Städernas inkomster 1874-1917

Städernas finanser 1930-1965

Köpingarna

Köpingarnas finanser 1880-1910

Köpingarnas utgifter 1880-1910

Köpingarnas inkomster 1880-1910

Köpingarnas finanser 1930-1965

Municipalsamhällena

Municipalsamhällenas finanser 1915-1960

Kommuner

Kommuner 1971-2012