Kommunerna 1955: Hammarö köping

Hammarö köping, är - såsom framgår av namnet - en ökommun och ligger omedelbart söder om Karlstad. Arealen är c:a 50 km2 och folkmängden uppgår till c:a 8900 personer. Av befintliga fornminnen framgår att Hammaröns bebyggelseanor sträcka sig långt in i forntiden. Jordbruk och fiske ha varit huvudnäringen, intill dess Uddeholma Aktiebolag förlade sitt sågverk och sedermera cellulosaindustrier hit (Skoghallsverken). Det storindustriella genombrottet skedde år 1914. Skoghallsverken har under årens lopp genomgått en ständig expansion och är idag Europas största på samma plats belägna träförädlingsindustri. Denna utveckling har i högsta grad satt sin prägel på köpingens allmänna verksamhet. Problemen ha mångfaldigats men ha alltid kunnat bemästras på grund av ett gott ekonomiskt underlag och god vilja hos samhällsborna.
Den 1 januari 1950 bildade gränslinjen till en ny epok i kommunens långa historia, enär den då skakade av sig sin gamla mantel och trädde in i köpingarnas led. Ha de problem, som redan fått sin lösning, varit stora och genomgripande, äro vi förvissade om, att de framtida problemen icke komma att bli mindre. Men även dessa skola lösas i den goda viljans tecken och till vår köpings bästa.

Hammarö kommunalhus

Nya kommunalhuset (1953)

Hammarö gamla kommunalhus

Gamla kommunalhuset (1930)

Hammarö sockenstuga

Sockenstugan (1920)

Hammarö ålderdomshemmet (1928)

Ålderdomshemmet (1928)

Hammarö ålderdomshemmet tillbyggnad

Ålderdomshemmet (Tillbyggnad 1946)