Kommunerna 1955: Klevshults landskommun

Klevhults kommun, som vid storkommunbildningen åstadkoms genom sammanslagning av de fyra socknarna Fryele, Hagshult, Tofteryd och Åker, är en renodlad landsbygdkommun. Sedan Skillingaryd genom köpingsbildningen brutits ur gemenskapen, finns inom kommunen ingen tätort eller större samhällsbildning att tala om. Kommunens centrum är det lilla stationssamhället Klevshult vid Halmstad - Nässjö järnväg. Det saknar industri och har bara litet villabebyggelse vid stationen och utefter riksväg nr 1, som även genomlöper kommunen. I det lilla samhället finns en nybyggd kommunal fastighet innehållande bostad och exp. för polis, lägenhet för distriktssköterska jämte mottagningsrum samt ett mindre sammanträdesrum.

Av kommunens ungefär 3000 invånare får det stora flertalet sin utkomst från jordbruket. Skogsbruket spelar också en stor roll. Det förstår man, om man betraktar arealfördelningen. Endast c:a 10% av landarealen är odlad jord mot c:a 54% skog.

Vid den tid, då inte skogen hade så stort värde, fick man lov att skaffa sig biinkomster från andra områden. Det var så det i vida kretsar kända smidet och vagnmakeriet växte fram. I snart sagt varje by var det representerat, och produkterna såldes på marknaderna i stora delar av Småland och långt utanför dess gränser. Uppkomsten av detta smide med vagnsmakeri påverkades väl i sin mån av närheten till Smål. Taberg. Inom kommunen har för övrigt i gången tid funnits både masugn och flera stångjärnsbruk. Från denna järnhantering har sedan, då avsättningsmöjligheterna för de gamla produkterna som en följd av utvecklingen avtagit, vuxit fram en ganska betydande modern småindustri företrädesvis inom metall- och träbranscherna.

Den kommunala verksamheten har efter kommunsammanslagningen kännetecknats av enighet och samarbetsvilja. Och det är vår förhoppning att även framtida gärning ska präglas därav. Många stora frågor återstår att behandla, och problem kan dyka upp, som kräver att allas insats och kraftansträngning för kommunens framtid och välfärd.

Klevshults karta

Klevshult Tofteryd Hagshult vägen

Vägen Tofteryd - Hagshult

Klevshult Torp Hagshult

Jordbruksbygd i Torp, Hagshult

Klevshult Hindsen Fryele

Vid sjön Hindsen Fryele

Klevshult vagnssmedja Ryd Tofteryd

Äldsta vagnssmedjan Ryd, Tofteryd

Klevhult Nyholms metallfabrik Åker

Nyholms metallfabrik Åker

Klevshult sågverk Hagshult

Sågverk i Hagshult