Kommunerna 1955: Kroppa landskommun

Kroppa kyrka

Vi önskar härmed i några ord och bilder presentera vår kommun; Kroppa, en liten järnbrukskommun i sydöstra Värmland.
De bilder vi har att komma med visar kommunala byggnader samt den industri, Uddeholms AB, som utgör kommunens huvudsakliga underlag.
Bilden å denna sida visar Kroppa kommunalhus och kyrka. Kommunalhuset inrymmer sessionssal för fullmäktige, folkbibliotek, tandvårdspoliklinik och vaktmästarebostad.
Kyrkan, med enastående vackert läge, är gemensam för Storfors köping och Kroppa kommun, vilka utgör gemensam församling. Utredning om delning av församlingen pågår och storforsborna, som har över en mils resväg till kyrkan, avser att uppföra egen kyrka.

Kroppa signaturer

Kroppa kommunalkontor sockenstuga

Härovan har vi, den närmaste byggnaden, Kroppa nuvarande kommunalkontor, som även inrymmer arbetsförmedling. Byggnaden har gamla anor, den uppfördes på 1840-talet och användes då som sockenstuga. (Den ligger alldeles bredvid kyrkan).
Med sina halvmetertjocka stenväggar är den ett värdigt minnesmärke från svunnen tid samtidigt som den nu fyller sin uppgift som administrationsbyggnad.

Kroppa ålderdomshem

Här har vi Kroppa Ålderdomshem (Vårdhem). Hemmet har ett utmärkt läge i en lummig grönska på en udde vid den lilla östersjön. Sjön med finfint fiske- och kräftvatten finns i bakgrunden.
Då Storfors köping ännu ej har eget åld-hem har köpingen sina gamlingar på Kroppahemmet. Dessutom finns en kronikeravdelning med 15 platser
för vilka landstinget svarar för huvudparten av kostnaderna. Sammanlagt finns å hemmet 60 åldringar. Enligt expertis är hemmet trivsamt och praktiskt utan det otrevliga korridorsystem, som utmärker de hem som uppfördes för några årtionden sedan.

Kroppa Uddeholms järnverk

Kroppa Uddeholms järnverk 2

Som nämndes i inledningen är den enda industrien av betydelse inom kommunen Uddeholms järnverk. Järnverket, som ingår i Storforsverken, sysselsätter 525 arb. samt 70 tjänstemän och arbetsledare. Över 100 av de anställda är utländsk arbetskraft och c:a 10 nationaliteter är representerade. Verket producerar årligen c:a 80000 ton götjärn. Råvaran utgöres av tackjärn och skrot samt järnsvamp från Persberg. Av produktionen går c:a 75% till bolagets rörverk i Storfors resten till Blombacka och Munkfors båda i Uddeholmsbolagets regi och ägo. Vidare kan nämnas att verket innehar en av landets största martinugnar. En nyuppförd elktrostålugn, en 35 tons ljusbågeugn, är den till effektiviteten största och modernaste i Skandinavien. För kommunens del är det fördelaktigt med denna bärkraftiga industri då kommunen vid byggnationer och dyl. kan påräkna eknomiskt bidrag från järnverket. Så har ex. varit fallet vid uppförande av pensionärshem och bostadsstiftelser.