Kommunerna 1955: Ovanåkers landskommun

Ovanåker brand polis kommunalhus

Brand-, polis- och kommunalhus

Är 1639 skilde sig Ovanåker från Alfta, grannförsamlingen i öster. Ovanåkers socken (utom Voxna) har en areal av drygt 8 kvadratmil och en befolkning på 7333 personer. År 1920 var befolkningen 5393, ökningen sen dess är alltså 1940 personer. Av landskommunerna är Ovanåker en av de första som upprättat generalplan, och likaså är Ovanåker som landskommun den första i landet med stadsplan utan föregående municipbildning. - Antal skattekronor i kommunen är 210000. - 6000-åriga stenyxor och en 4000-årig slädmed minner om åldrig bebyggelse.

Ovanåker realskolan Edsbyn

Kommunala realskolan i Edsbyn

Skolan är utbyggd i etapper 1949-1954. Vissa klasser av folkskolan har även sina lokaler här.

Ovanåker Edsbyn

Vy över Edsbyn

Bygdens centrum ar Edsbyn, som med sina 3400 innevånare är landets största by. Den rikliga virkestillgången i samband med en oförbrännelig företagaranda hos befolkningen har gjort att Edsbyn de sista decennierna växt ut till en känd industriort. Industriens utveckling fortfar, men då större delen av arbetarstammen rekryteras från bondehem är bygdens förankring i jorden alltjamt påtaglig.

Ovanåker Edsbyverken

Möbel- och skidfabrik

I Ovanåkers kommun finnes nu närmare 40 industrier med sammanlagt 1500 anställda. Det största företaget är Edsbyverken med 300 arbetare. Företaget omfattar AB Edsbyns Möbelfabrik och AB Edsbyns Skidfabrik, vilka tillsammans har en omsättning på cirka 8 milj. kronor. Båda fabrikerna räknas som de största i landet inom sina resp. branscher. Möbelfabriken är specialinriktad på hemmöbler i massproduktion, varvid enbart pinnstolstillverkningen är uppe i omkring 700 stolar per dag. Skidfabriken, som grundades år 1899, är landets äldsta och har en årskapacitet av 100000 par skidor. Företagens dominerande ställning
inom bygden har skapats av snickarsonen L. Ivar Petterson, som år
1949 överlät dem till sonen Bengt Ivarsson.

Ovanåker Edsbyns träförädling AB

Edsbyns Träförädlings A. B.

Två andra betydande företag är Edsbyns Träförädlings A. B. och A. B. Edsbyns Ångsåg. När de förvärvades av direktör L. Ivar Pettersson, växte de ut med sällsynt snabbhet och sysselsätter nu 150 arbetare. Årsomsättningen är 5 milj. kronor. Edsbyns Träförädlings A. B. som senare överlåtits till svärsonen Lars E. Järvefelt, är den äldsta plywoodfabriken i Skandinavien, grundad 1912. Efter ombyggnad 1952 är den en av de mest moderna i Norden. Dagligen svarvas här 1400 m2 fanér.

Ovanåker Edsbyns industri AB

Edsbyns Industri A. B.

Bland järnindustrierna är Edsbyns Industri A. B. (EIA) känt för sin världsomspännande export. Årsförbränningen är 350 ton stål och järn samt 150000 meter sågbågsrör. Produktionen omfattar cirka 200 artiklar, därav en halv milj. sågblad per år. Företaget sysselsätter inemot 100 man. Grundare och chef är bondesonen J. L. Owén.

Ovanåker Torpets fäbodvall

Utsikt från Torpets Fäbovall i Ovanåker

Jordbruket baseras helt på skogen, även om bördig åkermark finnes i dalgångarna. Skogen är till 75% privatägd och fördelad på en välbärgad bondebefolkning. Skogen har hög bonitet och ger god avkastning. Björktillgången har varit god.

Ovanåker Woxna herrgård

Woxna Herrgård

I början av 1700-talet anlades ett järnbruk i Voxna, socknens västra del, där också Hälsinglands äldsta egentliga herrgård uppfördes. År 1776 bildade Voxna egen församling. Voxna är en utpräglad skogssocken med 1300 innevångar. Är 1920 var antalet innevånare 1650. Så gott som all skog och de flesta fastigheter ägas av Ljusne-Woxna AB. Bolaget kan ur Voxnaskogarna årligen ta ut ungefär 1,5 milj. kubikfot gagnvirke. Furan dominerar. - Vid kommunsammanslagningen
1951 återförenades Voxna med Ovanåker.