Kommunerna 1955: Rödöns landskommun

Rödön rubrik

Rödöns kommunalfullmäktige sammanträda å Kyrksalen i Krokom , fredagen den 5 augusti 1955, kl. 07.00, varvid följande ärenden förekomma:
l. Delgivning av sammanräkningsprotokoll, utvisande att Sixten Larsson, väl känd som förbundsdirektör i Svenska Landskommunernas förbund den 5/8 eller denna dag begår sin 50- årsdag;
2. yttrande över framställning från KAB om tillstånd att genom Rödöns kommun framdraga högspänningsledningar och från vissa transformatorstationer för allmän distribution framdraga lågspänningsledningar, avsedda att framdragas jämväl inom område för allmän väg;
3. Av länsstyrelsen infordrade påminnelser i anledning av kommunens underställning hos Kungl. Maj:t av beslut om sammanslagning av kommunens 4711 donationsfonder till en enda sådan;
4. Bordlagda frågan om upprättande av kommunvapen för gamla anrika Rödöns kommun;
5. Rapport från byggnadskommittén för uppförande av nytt ålderdomshem med framställning om tilläggsanslag för överskridna byggnadskostnader och om entledigande från sitt uppdrag efter väl förrättat värv;
6. Utredning och förslag från kommitterade för utredning om förvärv av tomtmark för bostadsbyggandet i 5 av kommunens tätorter;
Nya frågor:
7. Landsfogdens hemställan om skyndsamma åtgärder för åstadkommande av nya lokaler för polisexpedition och arrest;
8. Länsavdelningens av Sv. Landskommunernas förbund framställning angående anslutning till ett av Jämtlandskommunerna i egen regi bedrivet byggnadskontor;
9. Kommunalnämndens förslag om att kommunalhus skall uppföras med lokaler för alla allmänna inrättningar och bostad om 6 rum och kök för kommunalkamrer;
10. Hälsovårdsnämndens förslag angående fabrik för utvinnande av hushållsvatten ur från Östersunds stad rinnande grundämnet aqva cloaqa;
11. Byggnadsnämndens förslag om deltagande i regionplanering för kommunerna efter Åre-vägen;
12. Folkskolestyrelsens förslag om byggande av 25 st. tjänstebostäder för folkskolans lärare, vardera om minst 136 kvm;
13. Yrkesskolestyrelsens förslag om inköp av 1 st. putshyvel från Kommunaktiebolaget;
14. Bibliotekastyrelsens framst. om godkännande av verkställt inköp av tvenne Scania-Vabisbussar för ambulerande bokutlåning;
15. Fattigvårdsstyrelsens hemställan om tilläggsanslag för förbättringsarbeten i Sven Augustssons sängkammare;
16. Barnavårdsnämndens förslag om minskning av antalet hemvårdarinnor med två i anledning av organiserad hemsamaritverksamhet;
17. Nykterhetsnämndens framställning, om höjning av ledamöternas arvoden med hänsyn till de nya generösa statsbidrags bestämmelserna,
18. Brandstyrelsens förslag till åtgärder för eldsvådors förläggande till lämplig tid på dagen;
19. Framst. från Norrlandsförbundet om anslag med kr. 50000 till turistväsendets främjande i västra Jämtland;
20. Framst. från Sv. Kommunaltjänstemannaförbundet om fria lördagar och måndagar för personalen på kommunalkontoret, inklusive kommunalkamreraren;
21. Framst. från idrottsföreningarna i kommunen om tillsättande av idrottsnämnd med främsta skyldighet att ordna avancemang i respektive serier för kommunens samtliga fotbolls-, bandy- och ishockeylag; samt
22. Val av socialnämnd med sådan sammansättning, att den kan ersätta även andra sociala nämnder än fattigvårdsstyrelsen, m.a.o. bliva lämplig att inte bara hjälpa far i huset till skomakeriyrket och giva husets dotter rådgivning utan även bliva lämplig att hjälpa mor med mödrahjälp och ordna effektiv behandling av den förlorade sonen.
Forts.-blad l till kung. om kf-smtr den 5/8 1955.

Rödön signaturer