Kommunerna 1955: Södra Valkebo landskommun

Södra Valkebo rubrik

Valkebo härad. Östergötlands län.
Sammansatt av Gammalkils, Nykils och Ulrika socknar. Kommunens norra del bördig jordbruksbygd med högt utvecklat jordbruk. Södra delen skogsbygd med vackra skogsbestånd men små, steniga och oftast magra åkertegar.
Näringsliv: Jordbruk med boskapsskötsel, skogsbruk, sågverksindustri i mindre omfattning.
Brännande problem: Flykten från kommunen. Folkminskningen 1954 c:a 125 pers.

Det ena av kommunens två ålderdomshem: Ekero, Nykil.

Kommunala projekt, vars lösning är omedelbart förestående: Nyggnad av skolanläggning vid Nykils kyrka; vatten- och avloppsanläggning i Ulrika kyrkby; byggnadsplanering i kommunal regi på ytterligare två platser inom kommunen.

Södra Valkebo Ulrika kyrkola

Kyrkskolan i Ulrika.

Framtida projekt: Pensionärshem, kommunalhus etc.
Hälso- och sjukvård, socialvård: Distriktssköterska och kommunal sjuksköterska finnes inom kommunen liksom 3 hemvårdarinnor. Trivsamma ålderdomshem i Nykil och Ulrika.
Skolplaner: Samgående med Vifolka kommun för genomförande av enhetsskolans högstadium planeras.
Önskelista: Industriell verksamhet inom kommunen, medförande utkomstmöjligheter för ungdomarna. Byggande av nya vägar, med förbättrade kommunikationer. Bortslipning av delkommuntänkandet.

Södra Valkebo Krankebo gård arrendatorsbostad

Arrendatorsbostad vid Krankebo gård, kommunens fastighet.

Södra Valkebo signatur