Kommunerna 1955: Svärdsjö landskommun

Svärdsjö vapen rubrik

I Svärdsjöåns leende dalgångar, där det blänker av vatten i ett sjösystem, som saknar sitt like i vårt avlånga land, möter man i östra delen av Dalarna, Svärdsjö socken.

Svärdsjö kyrka sockenstuga

Svärdsjö kyrka och sockenstuga.

Där skymtar bländvita stammar av vackert grönklädda björkar och välskötta skogar av furu och gran, som reser sina ståtliga kronor i milsvida skogar.
I de öppna dalgångarna finnes odlad jord, som jämte skogar, vilka till större delen äges av bygdens bönder, har kraftigt bidragit till välstånd och oberoende. Förädling av de stora skogarnas rikedomar sker från bräder till plank och färdiggjorda egnahem vid ett flertal sågverk inom kommunen.

Svärdsjö vinterkörslor

Vinterkörslor i Svärdsjö

Om man från centrum av socknen följer landsvägen mot norr träffar man Vintjärns gruvfält, där järnmalm brytes och längst i norr Svartnäs kapellförsamling. Färdas man söderut mot Falun möter man i Boda by Svartviksgruvan, där zink samt ringa mängder liver och något guld utvinnes.

Hantverket har uråldriga traditioner och ur det har mindre industrier vuxit fram. Modernäringen jordbruket i samband med skogsbruket dominerar dock svärdsjöbornas utkomst. Som en följd av jordbrukets rationalisering ha fäbodarna, så gott som överallt lagts ned.

Svärdsjö Borgärdet flygfoto

Flygfoto över Borgärdet, Svärdsjö.

Nu har anlagts bilvägar till flertalet fäbodar och är nu en förnämlig samlingsplats under vackra sommardagar. Fäbodjäntans lockrop och hennes sysslor har försvunnit, men fäbodstugorna vårdas och är en tillflykt för rekreation och vila.

Svärdsjö ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet

Den kommunala verksamheten är livlig. Centralskola och kommunalhus äro under uppförande och Svärdsjö kyrkas yttre skall under året renoveras. Vår gamla sockenstuga, som användes såsom tingshus 1610-1888, användes i restaurerat skick såsom kommunalfullmäktigesal.

Svärdsjö lever högt på sina historiska minnen från Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna. Hans besök hos herr Jon i Svärdsjö och hans möte med danska spejare hos Sven Elfsson i lsala samt hans hustrus slag med brödspilan och

Svärdsjö avgående lärare

Svärdjöklädda ungdomar hedrar avgående lärarinna

tillsägelse: »Vi står Du här och gapar. Har Du inte sett folk förr. Packa dig strax ut i ladan och tröska», är för oss en berättelse, som vi anse återger verkliga förloppet. Fyndighet och slagfärdighet säges ock av ålder känneteckna svärdsjöfolket.
Konung Gustav III lät vid ladan resa en minnesvård av porfyr och ladan från 1500·talet finnes kvar i vilken kung Gösta skulle ha tröskat.

Svärdsjö Isala lada

Isala lada

För oss och för kommande släkten gäller att ej yvas över fädrens ära, men vi tacka för vad våra förfäder givit, för allt vad de varit och velat.

Svärdsjö signaturer