Kommunerna 1955: Vika landskommun

Vika sockenvapen

Vika Hosjö kyrka

Hosjö kyrka

Vika kyrka

Vika kyrka

Vika kommun i Kopparbergs län kan väl icke hänföras till de större kommunerna vare sig beträffande ytan eller folkmängden. Den hör förmodligen icke heller till de mera kända och omtalade platserna i landet. Huvudparten av den stora turistströmmen till Dalarna drar som regel förbi vår kommun. Därigenom är icke sagt, att vi bor på sidan om allfartsvägen eller saknar en vacker landskapsbild.
Folkmängden är 3200 och ytinnehållet 17790 hektar. Kommunen är belägen c:a 6 km sydost om Falu stad och har till grannar i norr Sundborn, i öster och söder St. Skedvi samt i väster St. Tuna och St. Kopparbergs kommuner.
Näringslivet i kommunens södra del karakteriseras huvudsakligen av jordbruk, medan den norra Hosjö-delen, är mera industribetonad och tätortsbebyggd. Bland industriföretagen kan nämnas Kopparfors Aktiebolag, Svenska Metallverken, AB Zinkgruvor, Kungl. Krigsmaterialverken samt Runnvika Mek. Verkstads AB. Därutöver finnes ett antal mindre hantvsrksföretag. Det relativt korta avståndet till Falun samt kommunikationernas riktning gör, att många kommunmedlemmar har sitt arbete förlagt till staden.
Beträffande den kommunala förvaltningen kan nämnas, att medelsförvaltingen centraliserades, till ett kommunalkontor år 1940. Kontoret är beläget i Hosjö samhälle och inrymt i ett för ändamålet iordningställt bostadshus. Ett nytt kommunalhus ingår i kommunens investeringsprogram.
Byggnads- och anläggningsverksamheten har under senare år i Vika, liksom i flertalet övriga kommuner, varit livlig. I Bostadsstiftelsen Vika-Hems regi har uppförts flerfamiljshus, vartill kommer, att kommunen tillhandahåller mark för egnahemsbebyggelse. Större delen av Hosjö samhälle har försetts med vatten och avlopp med tillhörande vattenverk och reningsverk. Ur investeringsprogrammet för den närmaste 10-årsperioden kan nämnas ytterligare utbyggnad av vatten-
och avloppsanläggningar, skolbyggnader samt ålderdomshem.
Skall något berättas om händelser eller personer, som historiskt är förknippade med Vika, kan erinras om att Gustav Vasa under sin flykt undan danskarna år 1520 kom till Rankhyttan, där han tog tjänst hos den rike bergsmannen Anders Persson och enligt historien tröskade några dagar i dennes loge, vilken ännu finnes väl bevarad på den ursprungliga platsen.
Georg Stiernhjelm, även kallad den svenska skaldekonstens fader, är född i Vika socken, och på den plats där hans barndomshem stått har rests en minnessten.

Vika Vikahem hyreshus

Ett av stiftelsen Vika-Hems hyreshus

Vika Rankhyttan lada

Rankhyttans lada

Vika Stjernhjelmsmonumentet

Stiernhjelmsmonumentet