Mariestads historia

Mariestad grundades 1583 vid Tidans mynning mot Vänern av hertig Karl (sedermera Karl IX) och namngavs efter hans första gemål, Maria av Pfalz. På en ö i ån fanns redan en huvudgård, sedermera Marieholms kungsgård, med ägor knutna till hertigen. Grundandet innebar att det närbelägna Ullervad förlorade sin roll som urbaniserat samhälle.

Mariestads näringsliv dominerades av seglationen på Vänern och handeln på Värmlands bergslag. Konkurrensen med de andra vänerstäderna ledde vid 1600-talets mitt till att städernas marknader och torgdagar öppnades för konkurrenterna. År 1584 blev staden säte för superintendenten över bl.a. Värmland. Stiftsbildningen var en medveten åtgärd för att motverka katoliseringstendenser i Skarastiftet under Johan III:s tid. År 1647 flyttades superintendenturen till Karlstad. Från 1660-talets början blev Mariestad residensstad för Skaraborgs län. Mariestad var ännu på 1760-talet en småstad med något över 900 invånare.

Folkmängden har efter 1800 ökat i samma takt som svenska städer i gemen, men inom länet har Mariestad förlorat något i betydelse. Mariestads funktioner som residensstad har bidragit till en stabil utveckling. Trollhätte och Göta kanals tillkomst under 1800-talets första decennier gav viss stimulans åt handeln. Den industriella utvecklingen har varit relativt livlig under 1900-talet med bl.a. verkstäder (Electrolux), pappersbruk (Katrinefors) och möbeltillverkning.