Motalas historia

I samband med Göta kanals byggande uppkom på 1820-talet flera tätortsbildningar i Motala socken invid kanalens och Motala ströms utlopp ur Vättern. År 1823 anlades Motala friköping, och ett brukssamhälle växte fram runt den intilliggande Motala verkstad, anlagd 1822. Köpingen liksom verkstaden tillkom på Baltzar von Platens initiativ.

Redan på 1830-talet bodde mer än 500 personer i verkstadsområdet mot 75 i friköpingen. Denna ombildades till köpingskommun 1863 och fick stadsrättigheter 1881. Folkmängden uppgick då till 2000 personer men var fortfarande lägre än i verkstadsområdet. Motala var till ytan Sveriges minsta stad, och expansionen utanför stadsgränsen fortsatte, framför allt i verkstadsområdet. Dessutom tillkom flera nya fabriker och tätorter.

År 1948 inkorporerades tätorten Motala verkstad och andra grannkommuner med Motala, som därigenom fick ett tillskott på över 10000 personer. Motalas näringsliv har varit industriellt präglat, bl.a. genom Luxor, Electroluxkoncernen och Motala verkstad. Motala blev också tidigt känt för sin rundradiostation, grundad 1927.