Noras historia

Nora bildade socken mot 1200-talets slut, och en merkantil bebyggelse med gårdar och bergsmansbodar växte fram under medeltiden. Torgdagar i Nora fastställdes av Gustav Vasa, 1624 omtalas "borgerskapet" i Nora och 1643 fick Nora stadsprivilegier.

Stadsgrundningen var en följd av bergshanteringens expansion på 1600-talet och sammanföll i tiden nära med uppkomsten av flera andra städer i Bergslagen. Borgarna i Nora hade sina viktigaste ekonomiska intressen i bergshanteringen. Nora förblev emellertid en småstad, som på 1770-talet inte nådde över 700 invånare.

Genom införandet av näringsfrihet vid 1800-talets mitt upphörde Noras monopol inom bergslagshandeln. Näringslivet omvandlades gradvis och kom efter hand att präglas av industri och samfärdsel istället för handel. Järnvägen mellan Nora och Ervalla öppnades 1856 som en av landets första. Befolkningsökningen har överlag varit långsammare än i flertalet övriga städer.