Kommunerna 1955: Älmeboda landskommun

Älmeboda rubrik

Älmeboda karta

I sydöstra hörnet av Kronobergs län ligger Älmeboda kommun med gränser mot Blekinge och Kalmar län. Vi ha här en typisk småländsk småbrukarbygd. I kommunen finnes omkring 400 brukningsdelar, där varje gård har en större eller mindre areal skogsmark. Den övervägande delen av socknens befolkning har sin sysselsättning av jorden och skogen. Rationalisering pågår dock, och den jordbrukande befolkningen minskas numerärt.

Älmeboda bondgård

Just nu ger måhända skogen mer än jordbruket de flesta skattekronorna. Den industri som finnes är också mest baserad på skogen som råvarukälla. Vid ett flertal större och mindre sågar samt i snickerifabriker förädlas skogens produkter. Många av bygdens egna söner ha blivit driftiga företagare, som bereda arbetstillfällen och inkomster åt ortsbefolkningen.

Älmeboda såg

I flera generationer har kampen mot smålänningens arvfiende stenen pågått. Spett och trästänger ha nu bytts ut mot moderna stenbrytarvagnar. I forcerad takt rensas nu åkerfälten från de hindersamma stenarna. Traktorer, självbindare, ja till och med skördetröskor gör nu sitt intåg även i denna del av vårt land.

Älmeboda stenbrytarvagn

Älmeboda stenåker

Genom kommunsammanslagningen 1950 bildades tvångsäktenskapet Älmeboda - Långasjö. Båda kontrahenterna sade ända uppe hos Kungl. Maj:t tydligt ifrån, att det icke fanns något intresse för hjonelaget, som dock, trots alla protester kom till stånd. Några fördelar av den påtvingade alliansen ha vi ännu knappast sett, men - för att tala med Erlander - misshandel har dock inte förekommit i äktenskapet, trots att proportionerna 19 - 16 kunde ge anledning härtill.
Naturligtvis bygges de gamla sockenintressena mer och mer över, men just under brytningsåren är det svårt att få stimulans för de verkligt stora uppgifterna, som bör lösas enigt och gemensamt.
Den frejdade konstnären och författarinnan Elisabet Bergstrand Poulsen och den uppskattade novellisten Gertrud Lilja äro båda döttrar av Långasjö, och Älmeboda kan nu efter kommunsammanslagningen sola sig i deras glans. Men byggaren av konungens sjuglasvagn, Elof Lagergren, härstammar från Älmeboda och Långasjöborna kan nu yvas över att han härstammar från deras kommun. Ändå ett + för kommunsammanslagningen.
Länshuvudvägarna G 82 och G 84 korsa varandra i Rävemåla. Den norr-sydgående vägen är sedan ett år tillbaka permanentad och färdig i sin sträckning genom kommunen. Den öst-västliga autostradan är under byggnad just nu. Den första etappen genom Rävemåla torde bli färdig i sommar.
Rävemåla, som är kommunens huvudort, har alltså ett ur kommunikationssynpunkt förnämligt läge och torde ha goda förutsättningar för en snabb utveckling. Just nu bygges kommunalhus och bankhus. Mer industri är dock önskvärd för sysselsättning av den arbetskraft, som blir ledig vid jordbrukets rationalisering.
Landsbygdens avfolkning är här som mångenstädes det mest brännande problemet.

Älmeboda kyrka

Älmeboda signaturer