Kommunerna 1955: Älvdalens landskommun

Älvdalen rubrik vapen

Älvdalen i norra Dalarna, skogrik bergsbygd med en areal av 2492 km2 och en folkmängd av 7000 personer. Berggrunden utgöres av sandsten och porfyr.

Älvdalen kyrka

Kyrkan ombyggd 1905, har en läktare uppburen av kraftiga porfyrpelare, och är smyckad med ornament i sandsten.

Älvdalen fäbod barn

Goda vägar föra till fäbodar och utsiktspunkter, varifrån man kan se utöver de omfattande skogarna.

Älvdalen kyrka järnvägsstation

Kyrkan och järnvägsstation, den senare byggd i liggande rundtimmer för att påminna om den gamla bebyggelsens timmerhus.

Älvdalen Rot skans sockendräkt

På Rots skans, som tillkom under 1600-talet som en gränsstation mot Norge, vars gräns då sammanföll med sockengränsen, har ett frilufts- och hembygdsmuseum anlagts. Den granna sockendräkten blir allt vanligare som högtidsdräkt.

Älvdalen Rot skans hembygdsmuseum

Älvdalen Rot

Rot

Älvdalen Storbrott

och utsiktspunkten Storbrott en km norr om kyrkan.

Älvdalen Storsugnet Österdalälven Trängslet

Storsugnet avslutar raden av forsar i den del av Österdalälven, som kallas Trängslet och som nu i och med anläggandet av kraftverk kommer att bli ett dött fall, medan vattnet ledes genom tunnlar, utsprängda i berget.

Älvdalen Österdalälven Älvdalsåsen

Österdalälven rinner lugn och majestätiskt förbi Älvdalsåsen...