Kommunerna 1955: Bankeryds landskommun

Bankeryds kommun i Jönköpings län har en areal av 3750 ha. Folkmängden är för närvarande 3158, varav omkring 2000 bor i kommunens centrum, Bankeryds stationssamhälle, och omkring 500 bor i Trånghalla, en tätort vars invånare till stor del har sin utkomst i Jönköpings stad. Under de senaste 20 åren har kommunens folkmängd fördubblats.
Bortsett från omkring 300 personer, som har sin bärgning inom jordbruket, är kommunens medlemmar i huvudsak sysselsatta inom industri och hantverk. Industrin domineras av penseltillverkning, som Bankeryd har landets största.
Bostadsbebyggelsen sker nästan uteslutande med hjälp av statslån. Egnahemsbebyggelsen är den mest förhärskande. Kommunens eget bostadsföretag - AB Bankerydshem - har för närvarande 60 lägenheter, men planerar utbygga till 120 lägenheter under år 1956.
Tomtförsäljningen ombesörjes till övervägande del av kommunen, sedan en större jordbruksfastighet i samhällets centrum inköpts med avsikt att exploateras under 25 år till självkostnadspris.
Närmast förestående kommunala byggnadsprojekt är: avloppsreningsverk, utbyggnad av centralskolan för enhetsskola, medbergrarhus och ålderdomshem.

Bankeryd Backamo

Del av egnahemsområdet "Backamo", med den kommunalägda idrottsplatsen i bakgrunden.

Bankeryd Centralskolan

Centralskolan.

Bankeryd hyresfastigheter

AB Bankerydshems hyresfastigheter.