Kommunerna 1955: Essunga landskommun

i Skaraborgs län är bildad genom sammanslagning av de förutvarande delkommunerna Essunga, Barne Åsaka, Fåglum, Lekåsa, Kyrkås, Bäreberg, Främmestad och Malma. Kommunen hade den 1 januari 1955 6602 invånare. I kyrkligt hänseende omfattar kommunen två hela och del av ett tredje pastorat. Jordbruksbefolkningen är ännu i majoritet inom kommunen, men även en del industri finnes huvudsakligen koncentrerad till Nossebro municipalsamhälle, som räknar något över 1200 invånare. Centralort för kommunen är Nossebro, där kommunalfullmäktige beslutat låta uppföra nya förvaltningslokaler.

Bild över en under senare år uppbygd "stadsdel" i Nossebro.

Essunga staden Nossebro

"STADEN NOSSEBRO"
År 1815 gjorde dåvarande ägaren till Säteriet Stallaholm vid Nossebro Öfverste Lieutenanten Baron Gustaf Sture hos Hans May:t Konungen underdånig framställning att en stad skulle anläggas vid Åhen Norsan samt erbjöd fri mark till de "publique" byggnader, som komme att uppföras.
Följande "stadsplan" upprättades för den nya staden.

Framställningen om en stads anläggande vid Nossebro fick starkt stöd av befolkningen i orten varom följande skrivelse vittnar.
"Eder Kongl.Maj:ts Nådiga och höga omfattning af alt som länder till Rikets upkomst och Dess trogna undersåtares vältrefnad och förkofran; försäkrar oss att Eder Kongl.Maj:t med Nådigt välbehag omfattar en underdånig ansökan om en Stads eller Köpings anläggande vid Åhn Nossan och utmed den så kallade Nosse-Bro, upplåtande Herr Baron, Öfverste Lieutenanten och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Gustaf Sture af Patriotisk nit äger därtill utaf sitt ägande Säterie Stallaholm, och då detta skulle för denna Sädesrika och starkt befolkade Landsort, men missgynnad med Aflägsenhet från Städer och afsättnings ställen, onekeligen blifva af stor nytta; våga vi undertecknade ortens invånare därom underdånigst bönfalla.

Nyttan och behofvet af en Stads anläggning derstädes har således från äldre tider varit känd - och det är kanskje af Försynen Eders Kongl.Maj:t beskjärt, att jemte så många andra i Secler eftersträvansvärda Storverk, hvilka under Eders Maijs:ts visa Regering skulle fullbordas, äfven att detta för denna Landsort så gagneliga, skulle komma till en allmänt önskad verkställighet.
Vi våga ej besvära Eders Kongl.May:st med någon särskilt underdånig Detaille angående Organisationen m.m. af denna Stad, -
Eders Kongl.Maij:sts Befallningshafvande lärer med de säkraste uppgifter härom underdånigst inkomma. Vår allerunderdånigste anhållan är härvid endast att Staden får en benämning som i en lång framtid bevarar minnet af Dess store och Höge Stiftare.

Med Djupaste undersåtelig vördnad trohet och nit hafva vi Nåden framhärda
Stormägtigste Allernådigste Konung Eders Kongl.Maj:ts
Underdånigste och tropliktigste undersåtare och tjenare."
(Namnunderskrifter av ortens ledande män)

Framställningen tillstyrktes av häradsrätten samt av dåvarande landshövdingen i Skaraborgs län Georg Adlersparre, men avstyrktes av Commerci-Collegium.
Kongl.Maj:ts beslut lyder:
"StorMägtigste Allernådigste Konung. 1816 den 17 Julii i und. anm Vid öfvervägandet af hvad i detta mål underdånigst anfört blifvit, fann Kongl.Maj:t icke skäl att den ifrågavarande underdåniga ansökningen bifalla".
Nossebro fick sin "stadsplan" drygt 100 år senare.