Kommunerna 1955: Frändefors landskommun

Frändefors rubrikFrändefors flygfoto

Flygfoto över Frändefors.

Frändefors folkskolan

Frändefors. Folkskolan.

Frändefors ålerdomshemmet

Frändefors. Ålderdomshemmet.

Frändefors kyrka

Frändefors. Kyrkan.

Vid Frändefors kyrkas 150-årsjubileum den 27/8 1950.
(av Karl Malm)


Långt bort i tiden då man Odin dyrka
då fanns i Ödemåla ej någon kyrka
då hade ljuset av skriftens ord
ännu ej trängt så lång upp i nord.
En stråle av ljuset dock kom till sist
man hörde talas om vite Krist
folk kom och lyssna' och kom till tro
se'n byggde man kyrka vid Töve bro.
Och sekler komma och svunno åter
då kom en farsot som icke låter
knappt någon skonas och bliva kvar
dock endast tvänne de fränder var.
Vid forsen dessa varandra mötte
och föllo uti varandras famn
de levnadsstigen gemensamt mötte
och socknen fick av det här sitt namn.
Och åter svunno långa tider
på nyttt bodde folk i socknen där
ny kyrka byggde man omsider
av tegel som var slaget här.
En stapel byggdes till en klocka
som gjuten var i Nolby äng
dess klang den manade och locka'
att komma under kyrkans hägn.
Men tidens tand som allting nöter
den ock på kyrkan satte spår
och därför en ny kyrka där man möter
då man skrev aderton hundra år.
Etthundrafemtio år ha svunnit
se'n denna kyrka här färdig stod
generationer här sökt och funnit
av Ordet kraften och tröst och mod.
Må vi med vördnad dess murar skåda
som våra fäder med möda byggt
och frid och andakt där ständigt råda
då kan vårt folk leva sällt och tryggt.