Kommunerna 1955: Gammalstorps landskommun

Gammalstorp rubrikGammalstorp 1

Gammalstorp 2

Denna kommun består av förutvarande Gammalstorps och Ysane
kommuner. Invånareantalet är [?] personer. Med bygden är förknippade händelser ur sagans värld. Då stråtvägen mellan städerna Sölvesborg och Karlshamn går genom bygden har forna tiders oroligheter även kommit att beröra oss. Listers härads gamla tingshus, som uppfördes i Norje vid sekelskiftet 1800 och var i bruk
för sitt ändamål till 1917, erinrar om att bygden även varit säte för skipande av lag och rätt. Mycket arbete har här i bygden nedlagts för åstadkommande av fredlig odling. Torrläggningen av sjön Vesan har betecknats som Skandinaviens största torrläggningsföretag. på en yta av 3000 tunnland delvis vass och gammal sjöbotten, har blivit fruktbar åkerjord. Mark belägen 1 meter under havets yta
vid normalvattenstånd, ger numera rika skördar. Men inte hela kommunen beröres därav. Vi har många ofullständiga jordbruk och övergången till maskinell drift i övrigt har medfört minskade sysselsättningsmöjligheter och utflyttningar från kommunen. Under 20 år, från 1933 - 1953, minskade kommunen med 561 invånare. Åtgärder behöver vidtagas till förhindrande av landsbygdens avfolkning.
De arbetande söker sig till platser med tryggade anställningsförhållanden och högre levnadsstandard. Möjligen skulle tillkomsten av industriföretag på ej för långt avstånd eller småindustri inom kommunen kunna medföra, att folket stannade kvar. Ett sådant företag som sysselsätter ett 40-tal personer och tillverkar lantbruksmaskiner finnes redan.
Vid tiden omkring årsskiftet 1954-1955 beslöt kommunen inrätta kommunalkontor med centraliserad förvaltning och kommunalkamrer är fr. o. m. den 1 juni 1955 anställd. Med den numera synnerligen invecklade lagstiftningen på det kommunala området, anser vi oss därmed bättre kunna lösa de framtida samhällsproblemen och om möjligt få fram en bättre samhällsplanering till kommunens och bygdens bästa.

Gammalstorp signaturer

Gammalstorp kanal Vesan

"Kanal genom Vesan".