Kommunerna 1955: Genarps landskommun

Genarp rubrikGenarp infartsväg

Om man från Malmö färdas österut knappa 3 mil med Genarps samhälle som mål leder en spikrak infartsväg kantad av äkta skånska pilar fram mot den vackra 1200-tals kyrkan.

Genarp kommunalhus fd järnvägsstation

Genarps kommun, som numera saknar järnvägsförbindelse, har i samhällets f.d. järnvägsstation efter en grundlig restaurering erhållit ett modernt och tidsenligt kommunalhus innehållande kommunalkontor, postexpedition, sammanträdesrum m.m.
Kommunen, som är belägen inom ett av Skånes naturskönaste område strax söder om Romeleåsen, har inom sina gränser tre av Skånes vackraste och mest bekanta slott nämligen Häckeberga, Björnstorp och Toppeladugård.

Genarp Häckeberga slott sjö

Motiv från Häckebergasjön.

Genarp Björnstorps slott

Genarp Toppeladugård slott

Toppeladugård.

Genarps samhälle med cirka 1000 invånare är enda tätorten inom kommunen och utgör en handelsort med ett relativt sett folkrikt uppland. Någon småindustri finns, men affärer och småhantverk dominerar. Samhället, som har en modern byggnadsplan och vatten- och avloppsnät i det närmaste fullt utbyggt, är f.n. statt i stark expansion. Mera småindustri är ett önskemål, och kommunen har på senaste tid inköpt tomtmark i erforderlig omfattning för att kunna tillfredsställa alla behov.
Skolväsendet är ännu så länge decentraliserat och förlagt till bygdeskolor delvis ute i periferien, men ansökan om tillstånd att uppröra en central bygdeskola i tätorten föreligger, och en viss centralisering av skolväsendet har påbörjats genom att skoldistriktet inköpt två skolbussar, som nu sörjer för skolskjutsarna.
Åldringsvården är tillgodosedd genom två ålderdomshem inom kommunen, varjämte en ganska omfattande upprustning av åldringarnas bostäder pågår medelst statliga förbättringslån. Vissa planer på inrättandet av pensionärslägenheter börjar taga form och står som ett aktuellt önskemål för närvarande.
Födslovånderna efter storkommunens tillblivelse har numera värkt ut, och ett gott samförstånd samt en gemensam strävan för kommunens bästa präglar numera helt det kommunala livet i bygden.

Genarp signaturer