Kommunerna 1955: Glemmingebro landskommun

Glemmingebro rubrik teckning

Glemmingebro Tosterup folkskola

Tostesrups folkskola

Glemmingebro flickor Glemmingeslätten

Utsikt över Glemmingeslätten

Glemmingebro Bollerup medeltidsborg

Bollerups medeltidsborg

Glemmingebro kommun, som är belägen i sydvästra hörnet av Kristianstads län, är bildad av de förutvarande kommunerna Bollerup, Glemminge, Ingelstorp, Tosterup och Oraby. Kommunens areal är 75,6 kvkm och folkmängden var den 1 januari 1955 2734 personer. Enligt 1954 års taxering utgjorde antalet skattekronor 73394 och utdebiteringen till kommunala ändamål har under de senaste åren varit kronor 5:50 per skattekrona.
Glemmingebro är en ren jordbrukskommun med förhållandevis bördig
jord och stor sockerbets- samt frö- och oljeväxtodling. Nämnas kan även att den kända fröfirman Otto J. Olson & Sons AB, Hammenhög, driver omfattande blomsterlökodlingar på de lösa och mullrika mossjordarna i kommunens södra del. Då de vidsträckta tulpanfälten stå i blom, samlas här turister i tusental för att njuta av blomsterprakten.
Det lilla inslag av industri, som finnes inom kommuen, består av ett tegelbruk och ett par företag inom snickeribranschen.
Kommunens prägel av jordbruksbygd medför tyvärr en fortgående
folkmängdsminskning. Denna tendens är mycket beklaglig och den inrymmer kommunens mest allvarliga framtidsproblem.
Glemmingebro stationssamhälle har på grund av sitt centrala läge inom kommunen blivit dess förvaltningscentrum. I samband med sammanslagningen år 1952 centraliserades medelsförvaltningen och anställdes kommunalkamrer. I detta sammanhang väcktes även förslag om uppförande av ett tidsenligt kommunalhus, men då andra angelägna behov först måste tillgodoses, ställdes frågan då på framtiden. En mindre fastighet inköptes och i denna inrättades ett provisoriskt kommunalkontor. Behovet av ändamålsenliga förvaltningslokaler har emellertid gjort sig allt starkare påmint och kommunalhusfrågan har nu åter tagits upp till behandling. Formellt beslut om uppförande av en förvaltningsbyggnad har redan fattats av kommunalfullmäktige och det är att hoppas att projektet skall kunna förverkligas inom en snar framtid. Skoldistriktet omfattar 8 skolanläggningar med sammanlagt 19 lärareavdelningar och 5 fortsättningsskolavdelningar. Skolan är 7-klassig. Genom inrättande av skolskjutsar centraliseras fr.o.m. läsåret 1955-56 de tre högsta klasserna och bringas till A-form. Ehuru ingen skolbyggnad är yngre än 25 år, kan tryggt sägas, att de flesta äro i synnerligen gott skick. Bl.a. har Tosterups skola väckt uppmärksamhet genom en serie polykroma reliefer i trapphallen. Den belönades i höstas med skolradions första pris såsom "Sveriges trevligaste skola".
Beträffande den sociala sektorn av den kommunala verksamheten kan nämnas ett ålderdomshem med 20 platser samt 3 pensionärshem.
Kommunens brandförsvar har undergått en kraftig upprustning de senaste åren. Nytt modernt vagnmaterial samt övrig utrustning har anskaffats. Brandstationen är förlagd till Glemmingebro stationssamhälle och de relativt långa avstånden till kommunens ytterområden ställa stora krav på brandberedskapen.
Som avslutning kan nämnas, att flera kända slott och herresäten äro belägna inom kommunens gränser, såsom Tycho Brahes Tosterup och Bollerups gamla borg och gods, som ägts av flera kända skånska adelssläkter, men som numera tack vare en välvillig donator omvandlats till lantbruksskola.