Kommunerna 1955: Glava landskommun

Glava rubrikGlava Glavabygden

Glavabygden

Glava läkarbostaden

Läkarbostaden

Glava Hillringsberg skolhus

Hillringsbergs skolhus

Glava socken är landet mellan de värmländska sjöarna Glavsfjorden och Stora Gla samt bygden runt om denna senare. Dess storlek är 229 kvkm. med en folkmängd av f.n. 2400. Dess västra och södra delar täckas av stora skogar, under det att trakten utefter Glavsfjorden är bördig jordbruksbygd, där den största delen av befolkningen är bosatt. I skogsområdet vid de talrika tjärnen ha finnar en gång brutit bygd, och man talar ännu om "de västra och södra finnskogarna". Höjdskillnaden mellan socknens största sjöar, Stora Gla och Glavsfjorden, är 96 m., och i den älv, som förenar de båda sjöarna, har Billeruds Bolag fem kraftstationer. Under de närmaste åren kommer Bolaget att bygga en tunnel, genom vilken vattnet från Stora Gla ledes ned till Glafsfjorden, där en stor kraftstation skall uppföras.
Beggrunden i en del av skogsområdet är starkt förskiffrad, och här brytes en vacker glimmerskiffer, som användes till bl.a. takbeläggning samt fasadbeklädnad. Den s.k. "glavaskiffern" torde numera vara välkänd inom hela vårt land och även i våra grannländer.
Vid stranden av Glavsfjorden ligger Hillringsbergs Bruk, tillhörigt Billeruds AB., med sitt stora sågverk, verkstad, gjuteri och kvarn.
Vid Stora Glas strand ligger samhället Glava Glasbruk, där en gång Sveriges största bruk för tillverkning av fönsterglas fanns. Då "industridöden" under 1930-talet hemsökte Glavsfjordsdalen, skattade även detta bruk åt förgängelsen, och dess idoga befolkning fick då omplanteras till nya platser och omskolas till andra yrken inom vårt land.
Vägen Arvika-Säffle går genom slättbygden utefter Glavsfjorden. Från denna kan man se den gamla kyrkplatsen med dess minnesten vid Gladisvall och den nuvarande kyrkan, byggd år 1736. Man kan även se "Björkåsene Vårdhem" för sinnesslöa och "Lövåsens Vårdhem" för åldringar, det senare under om- och tillbyggnad. Man lägger även märke till den vackra skolanläggningen vid kyrkan, där ett kommunalhus och en prästgård i sinom tid kommer att uppföras. Här har kommunen även ordnat med ett byggnadsplansområde, och arbetet med dess avloppsfråga och vattenförsörjning pågår.
Genom ett kommunalfullmäktigebeslut innevarande år komma samtliga skolor inom Glava-bygden att fr.o.m. år 1956 förändras till A-form och skoltiden utsträckas till åtta år.
Glava kommun berördes ej av den stora kommunsammanslagningen, och den kommunala förvaltningen är ej centraliserad.
Kommunen bildar eget provinisialläkardistrikt med nybyggd läkarbostad och har även tandvårdsklinik, som sorterar under folktandvården i Arvika.
Glava socken är ett Värmland i miniatyr med sina skogklädda höjder, sin leende slättbygd, sina glittrande sjöar och tjärn, sina forsar och fall samt sin gladlynta och lättillgängliga befolkning.