Kommunerna 1955: Grytnäs landskommun

Grytnäs vapenGrytnäs rubrikGrytnäs kommun
i sydöstra hörnet av Kopparbergs län har en yta av 1 mil2 och något över 4000 innevånare fördelade på tätort och landsbygd - industri och jordbruk.

Grytnäs majstång Rembostugan


MAJSTÅNGEN vid Rembostugan intill riksväg 12 påminner den vägfarande söderifrån om att han kommit till Dalarna.

Grytnäs Axelsbo gård

AXELSBO GÅRD representerar lämpligen jordbruksnäringen.

Grytnäs Dalälven kraftstationer

DALÄLVEN utgör gräns mellan Grytnäs kommun (t.v.), Avesta stad (t.h.) och Krylbo köping (söder därom). Tvenne elkraftstationer fångar in älvens väldiga vattenmassor, vilka i förbifarten lämnar ifrån sig många tusental kilowatt energi till Månsbo aluminiumfabrikpå höjden t.v., Alby nya kloratfabrik i älvslänten nedanför, nya fosforfabriken(ej synlig) samt utom kommunen Avesta järnverk t.h. - allt sett från älvbron.

Grytnäs Jan-Ers Gisselbo

DET GAMLA Jan-Ers i Gisselbo.

Grytnäs Skogsbo

DET NYA Modern bebyggelse i Skogsbo.

Grytnäs Skogsbo skola

SKOGSBO SKOLA invigd 1950.

Grytnäs ålderdomshem

GRYTNÄS NYA ÅLDERDOMSHEM invigt 1954.

Grytnäs kommunalnämnd

KOMMUNALNÄMNDEN

Ur SÅNG TILL GRYTNÄS
Se Grytnäs med åkrar kring bändernas gårdar,
med sippornas hagar i hembygdens vår.

Grytnäs gärde

Grytnäs tjäder

Grytnäs vitsippebacke

Grytnäs kyrka

se åldriga kyrkan med fädernas vårdar,
den bygden är kärast den bygden är vår.