Kommunerna 1955: Häggenås landskommun

Häggenås Utbygdens småskola

"Utbygdens" småskola

Häggenås Kyrkrotens folkskola

"Kyrkrotens" folkskola

Häggenås ålderdomshem Tomtom

Gamla ålderdomshemmet i "Tomtom"

Häggenås Häggesta centralskola

Centralskolan i Häggesta

Häggenås Kougsta ålderdomshem

Nya ålderdomshemmet i Kougsta

Kompletterande text till förestående bilder.
I stället för "Utbygdens" småskola, "Kyrkrotens" folkskola och gamla ålderdomshemmet i "Tomtom" har kommunen uppfört en centralskola i Häggesta och ett nytt ålderdomshem i Kougsta. Dessa byggnadsföretag jämte för Häggesta och Kougsta byar gemensamma vatten- och avloppsanläggningar har utförts under åren 1952-1955. Här nedan följer uppgifter angående företagen i fråga.
Centralskolan, som påbörjades i maj 1952 och togs i bruk i november 1953 har till dato dragit en kostnad av 750000 kronor. En hel del planarbeten återstår dock outförda. Finansiering: ur särskild skolbyggnadsfond 150000 kronor, förskott å statsbidrag 219900 kronor, tillfällig upplåning (som under innevarande år omplacerats till 25-årigt amorteringslån) 200000 kronor och av tillgängliga medel 181000 kronor. Återstående statsbidrag beräknas till cirka 150000 kronor, som kommunen hoppas få uppbära åtminstone någon gång under år 1956. Skolan innehåller fem lärosalar, slöjdsal (gosslöjd), lokaler för skolkök och bespisning, expedition, lärarrum och arkivutrymmen m.m.
Ålderdomshemmet, där inflyttning sker i början av instundande augusti månad, har plats för 24 pensionärer och har hittills krävt en kostnad av 560000 kronor, varav för inventarier 30000 kronor. Sedan entreprenader m.m. slutreglerats beräknas anläggningskostnaden komma att belöpa sig till cirka 625000 kronor.
Finansiering: tillfällig upplåning under byggnadstiden (nu omplacerad till 25-årigt amorteringslån) 343000:- kronor, återstoden av redan likviderade kostnader bar bestridits av tillgängliga medel.
I statsbidrag är beviljat 216000 kronor, vilket väl kommer att utbetalas i år eller nästa år. Hoppas vi!
Av en för Häggesta och Kougsta byar gemensam vatten- och avloppsanläggning utfördes under år 1953 en första etapp om cirka 1700 meter för en sammanlagd kostnad av 199500 kronor, däri då inräknad kostnaden för en provisorisk vattentäkt för Häggesta (bergborra). I november 1954 påbörjades en etapp omfattande en ledningssträcka om sammanlagt cirka 3125 meter och en kostnad av 200000 kronor. Härtill kommer sedan kostnaden för en för hela området gemensam reningsanläggning beräknad till 73000 kronor. Ledningsarbetena pågå och entreprenadanbud på reningsverket har just i dagarna infordrats, varför hela anläggningen beräknas kunna tagas i bruk före årets slut.
Kommunens förvaltning har ej centraliserats till kommunalkontor.
Kommunen har härigenom inbesparat kostnaden för en förvaltningsbyggnad. Med undantag av fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och familjebidragsnämndens kassarörelse är dock den ekonomiska förvaltningen centraliserad till kommunalnämnden, som har sin expedition inrymd i kommunens bostadsfastighet Kougsta 1:57 (f.d. pensionat Gästis), där nämnden förfogar över ett kontorsutrymme om 16 kvm fri golvyta.
Till komplettering av uppgifterna här ovan om vatten- och avloppsarbetena bör kanske nämnas att hittills nedlagda kostnader bestridits av tillgängliga medel jämte ett tillfälligt upplånat belopp av 175.000 kronor, vilket skall vara återbetalat före innevarande års utgång. Kommunen är Visserligen i lycklig besittning av ett Kungl. Maj:ts nådiga lånetillstånd på 307000 kronor, men olyckligtvis synes det inte föreligga någon möjlighet att i förhandenvarande läge placera lånet.

Häggenås