Kommunerna 1955: Hållnäs landskommun

Hållnäs kommunalhus

Under Direktör Larssons sakkunniga ledning hölls första överläggning för utformning av Hållnäs kommunalhus i Svenska Landskommunernas förbunds lokal, Stockholm den 31 maj 1946 i närvaro av representanter från Hållnäs och Teda kommuner jämte Ing. Torsten Gustavsson, Kommunalbyggnadsbyrån som särskilt tillkallad sakkunnig.
Bygget började den 18/11 1948 och avslutades 1 dec. 1949. Dispositlonerna praktiska och till fullo utnytjade.
Vi vill passa tillfället att på Direktör Larssons 50 års dag framföra vårt uppriktiga tack tör goda råd och anvisningar.

Hållnäs signatur