Kommunerna 1955: Hjorteds landskommun


I fager Tjustbygd ligger Hjorteds kommun med en areal av 28204 har och ca 3000 invånare. Det lilla kyrksamhället, genom vilket riksväg nr 4 slingrar sig, tilldrar sig berättigad uppmärksamhet från turister och andra besökare för sin stora naturskönhet. Här ligga kyrka, ålderdomshem och centralskola grupperade kring den vackra sjön Hjorten.

Hjorted kyrka

Samhället är också kommunens kyrkliga och administrativa centrum. Kommunens medelsförvaltning centraliserades år 1950, då kommunalkamrer anställdes och kommunalkontor inrättades och placerades här. År 1952 togs det nya ålderdomshemmet i besittning och året därefter stod den nya centralskolan färdig.
En liten trivsam by är Mörtfors, belägen vid den vackra Mörtforsån och omgiven av en säregen natur. Denna lilla idyll med tjusiga skogspartier omväxlande med glittrande små sjöar har t.o.m. skildrats i den stora litteraturen. Så t.ex. har Selma Lagerlöf i "Nils Holgerssons underbara resor" nämnt om denna plats. I Mörtfors ligger också Mörtfors Badanstalt, där möjlighet finnes att erhålla såväl medicinska bad som kallbad.

Hjorted Mörtfors badort

Gamla övergivna back- och torpstugor ha flyttats hit från skogstrakterna och ned i pietetsfull strävan att bevara det genuint kulturhistoriska vädet omändrats för att kunna tjäna som bostäder åt moderna sommargäster.
Kommunens industriella liv domineras av tvenne industriföretag, nämligen AB Totebo Industrier och Blankaholm Såg.
Det förstnämnda företaget ligger i samhället Totebo vid järnvägen mellan Västervik och Hultsfred, ca 4 mil från Västervik. Denna industri upptog tillverkningen av radiolådor år 1928 och är i dag Skandinaviens största specialfabrik för tillverkning av radio- och televisionsmöbler. Den årliga tillverkningskapaciteten uppgår till 60-70 radiomöbler och 150-200 radiolådor per dag och ett årligt tillverkningsvärde av 3-4 millioner kronor. De anställdas antal utgör f.n. 250 man. I anslutning till snickerifabriken har bolaget uppfört eget sågverk och egen fanérfabrik. I och med fabrikens tillkomst har ett modernt samhälle vuxit upp med egnahemsvillor och hyreshus.

Hjorted Totebo industri

Flygfoto över AB Totebo Industriers anläggningar.

I kommunens sydöstra del ligger det andra stora industriföretaget - Blankaholms Såg - , som leder sitt ursprung till en såg, som uppfördes här år 1887. Under årens lopp har sedan detta företag utvecklats så, att man i dag kan beteckna det som ett av landets modernaste sågverk. I närvarande stund sysselsätter företaget ca 150 man, och produktionen utgöres framför allt av sågat och hyvlat virke, huvudsakligen avsett för export. Årligen uppsågas i runt tal ca 400000 stockar. Exporten sker över Blankaholms hamn, där man kan lasta fartyg på upp till 10000 ton.

Hjorted Blankaholm såg flygfoto

Flygfoto över Blankaholms såg.

I övrigt finnas inom kommunen ett antal mindre hantverks- och småindustriföretag, såsom snickerifabriker, metallgjuteri, smidesverkstäder m.m., där den berömda småländska idogheten härskar. Liksom de flesta landskommuner i våra dagar, önskar även Hjorted ett rikare och mer differentierat näringsliv. Detta se vi som ett villkor för en sund utveckling av vår kommun.

Hjorted ålderdomshem

Vår ålderdomshem (ovan) - ett modernt inackorderingshem för de gamla - och den nya centralskolan (nedan).

Hjorted centralskolan

Hjorted signaturer