Kommunerna 1955: Hörnefors landskommun

Hörnefors vapen

Hörnefors kommun är av relativt ungt datum. Den bildades 1914 genom utbrytning från tvenne angränsande kommuner. Kommunen har en areal av 29160 har och en folkmängd av omkr. 3800 personer. Församlingens och kommunens sammanlagda utdebitering har under en lång följd av år utgjort 8:65 kr per skattekrona.
Befolkningen har till övervägande del sin utkomst av industriarbete. Den industriella verksamheten domineras helt av Mo & Domsjö AB, som inom Hörnefors municipalsamhälle bedriver tillverkning av sulfitcellulosa och papper. Mo Ångsåg - endast för 30 år sedan Europas modernaste sågverk - har under de senare åren nedlagts och verksamheten är nu helt avvecklad.
Den kommunala verksamheten har givetvis påverkats av den omställning som skett inom industrien. Nybyggnader för skolväsendet och den sociala verksamheten har därmed i hög grad påskyndats. Således uppfördes under åren 1949 - 1954 tre pensionärshem om tillsammans 48 lägenheter, ett nytt ålderdomshem med 26 vårdplatser och lokaler för skolväsendet med sammanlagt 22 klassrum. Det goda skatteunderlaget under denna tid har gjort att kommunen kunnat finansiera dessa byggnader utan skuldsättning.
Municipalsamhället har under samma tidsperiod byggt ett modernt vattenverk och nedlagt c:a en halv mil ledningar.
Men verksamheten fortsätter. Ännu har landsbygdens sanitära problem icke blivit lösta och nya kostnadskrävande uppgifter inom det kommunala verksamhetsområdet befinner sig ännu på utredningsstadiet. Med det stora intresse och den goda samarbetsvilja som finnes hos kommunens beslutande myndighet torde även dessa frågor inom kort föras fram till en gynnsam lösning.

Hörnefors folkskola

Folkskola

Hörnefors nya kyrka

Hörnefors nya kyrka

Hörnefors gamla kyrka interiör

Interiör från Hörnefors gamla kyrka

Hörnefors kommunalhuset

Kommunalhuset

Hörnefors ålderdomshem

Ålderdomshemmet

Mo och Domsjö AB

Hörnefors Mo Domsjö Hörneforsgården

Hörneforsgården

Hörnefors Mo Domsjö pappersbruket

Pappersbruket

Hörnefors Mo Domsjö sulfitfabriken

Sulfitfabriken