Kommunerna 1955: Hovmantorps köping

Hovmantorp rubrik

Hovmantorp industri

tillhör de nyare köpingskommunerna, då den bildades först den 1 januari 1952 genom sammanslagning av förutvarande Hovmantorps municipalsamhälle samt Hovmantorps och Furuby kommuner. Invånareantalet är nu c:a 2800, arealen 230 kvkm samt skatteunderlaget 25,74 per invånare.
Näringslivet inom köpingen representeras främst av glasbruk, av vilka sålunda finnes fyra stycken. I övrigt förekommer metall-, sten- och konfektionsindustri. Det senaste tillskottet, som synes å vidstående bild, är en industri för speglar och kompletteringsmöbler.

Hovmantorp pensionärshem

Inom köpingens tätort gäller stadsplan, vilken fastställdes första gången år 1927. I och med detta planinstitut kommer naturligt nog de största kostnadsposterna på va-ledningar samt gator, vilka nu emellertid till största delen utbyggts. Exploateringsområden för bostadsbebyggelse finnes även i relativ stor utsträckning.
Vidstående bild visar en gata inom tätorten med något äldre bebyggelse samt i förgrunden köpingens nyuppförda pensionärshem, vilket inrymmer 18 lägenheter.

Hovmantorp folkskola

Även det yngre släktet har gynnats under de senaste åren och ett bevis härför framgår av denna bild, som visar köpingens nyuppförda folkskola. Ytterligare en folkskola är under byggnad, inom förutvarande Furuby kommun.