Kommunerna 1955: Hylte landskommun

Hylte rubrik

Hylte kommun i Jönköpings län är belägen i sydvästra delen av Småland och gränsar i söder till Halland och i sydost till Kronobergs län. Kommunen har bildats genom sammanslagning av Långaryds, Färgaryds och Femsjö socknar. Kommunens innevånareantal den l januari 1955 5559 personer. Skattekronor enligt 1954 års taxering 158593:-. Kommunen är den näst största i länet både när det gäller ytinnehåll och folkmängd. Den kommunala förvaltningen skötes fortfarande av kommunala förtroendemän. Medelsförvaltningen är centraliserad till kommunalnämnden som har anställt kassör vilken är den ende tjänstemannen inom den kommunala förvaltningen. Nissaån flyter genom kommunen, och vid denna började år 1907 Hylte Bruks Pappersbruk
att uppföras. Vid detta har Hyltebruks samhälle bildats som nu har 2300 innevånare och är kommunens huvudort.

Hylte bruk pappersbruk

Hylte bruks pappersbruk är den dominerande industrien inom kommunen och har över 500 arbetare.

Hylte Hyltesbruk idrottshall

Hyltebruks Idrottshall som är samhällets största samlingslokal användes för tennis, handboll och gymnastik.

Hylte Hyltebruk pensionärshem

Pensionärshem i Hyltebruk uppfört år 1953 med 24 lägenheter.

Hylte Långaryd vårdhem Höstro flygfoto

Vårdhemmet Höstro i Långaryds socken för 24 patienter därav en avdelning för kroniskt sjuka med 12 platser

Hylte Färgen Femsjö

Utsikt från Femsjö kyrka som är en av de naturskönaste platserna i kommunen.

Hylte Skoga

Gården Skoga som äges av förbundsfullmäktige Bernhard Svensson.