Kommunerna 1955: Krylbo köping

Krylbo blev köping 1919 och fick sin medelsförvaltning centraliserad 1944. Den har nu omkring 3500 innevånare.
Köpingen är belägen på Dalälvens högra strand, c:a 123 km. från älvmynningen och är en viktig järnvägsknut vid norra stambanan 161 km. från Stockholm. Från köpingen utgå järnvägslinjer i fem riktningar, nämligen åt nordost över Storvik-Ockelbo och vidare norrut, åt sydost över mot Uppsala-Stockholm, åt sydväst över Örebro och vidare söderut, västerut mot Kärrgruvan-Norberg samt åt nordväst mot Borlänge-Falun.
Krylbo köping är ett typiskt statstjänarsamhälle. De flesta, omkring 700 personer, är anställda vid Statens Järnvägar, post, televerk och trafikrestauranger. Några mindre industrier finns även. Omkring 100-talet personer är vidare anställda vid Avesta Jernverks AB.
Genom sitt centrala läge är köpingen synnerligen välförsedd med affärer av olika slag. Bland övriga anordningar som betjänar allmänheten kan framhållas: läkarmottagning, modern tandvårdspoliklinik, privatpraktiserande tandläkare, apotek, distriktssköterska, hemsystrar, lekskola, modernt bibliotek samt hobbyrum. Vidare må nämnas kommunalhuset, där förutom medelsförvaltningen finns lokaler för polis och brandkår. Folkare tingslag har tingshuset i köpingens centrum.
Köpingens affärsdrivande verk är elverket och tvättinrättningen.
Sedan årsskiftet förfogar köpingen över södra Dalarnas förnämligaste skolanläggning byggd efter fullt moderna principer och har alla förutsättningar att bli kommunens kulturcentrum. En förnämlig badanläggning - Åsbobadet - ingår också i de trivselanordningar som skapats under senare år. Idrottsplats och Folkets Hus planeras.
Genom att köpingen förfogar över tomtmark pågår anläggningar av småindustrier och en omfattande byggnadsverksamhet, varför ett betydande nytillskott av högmoderna lägenheter kan noteras.

Krylbo bostadsbebyggelse 1

Krylbo bostadsbebyggelse 2

Del av Krylbo nya bostadsbebyggelse

Krylbo Dalälven

Dalälven

Krylbo fritidsområde Åsbo

Fritidsområdet Åsbo

Krylbo stins SJ

"Klart Krylbo"

Det stora flertalet av köpingens innevånare har säkra anställningar, vilket har medfört en jämn utdebitering under år som gått och kan kommunens ekonomiska ställning betecknas som god.
Krylbo i maj 1955
Å kommunalnämndens vägnar

Krylbo signaturer

Krylbo kommunalhus

Kommunalhuset

Krylbo folkskola

Nya folkskolan