Kommunerna 1955: Kumla landskommun

Kumla rubrik

Kumla landskommun omfattar de gamla delkommunerna Kumla och Hardemo. Kommunen hade den 1 januari 1955 5319 invånare, arealen land var 15924 hektar, skattekronorna 154550 och utdebiteringen 8:03. Medelsförvaltningen är centraliserad sedan år 1943. Kommunalfullmäktiges ordförande är förman Gustaf E. Steen, kommunalnämndens ordförande är förvaltare Erik Hökerberg och kommunalkamrer är Tage Tapper.
Kommunen - som helt innesluter Kumla stad (den ligger som hålet i en brödkaka) - har från ren jordbrukskommun övergått till att vara en "blandad" kommun. Tre stycken tätorter - Hällabrottet, Åbytorp och Sannahed - har de senaste tio åren varit föremål för kommunens växande intresse. De bilder som följer, är hämtade från dessa.

Kumla Sannahed Pukestugan

Liksom i de flesta gamla bondekommuner, är hembygdskänslan stark. Vid Sannahed ligger ett av de synliga bevisen, Kumla-Hallsbergs hembygdsförenings friluftsmuseum, Pukestugan, med byggnader från Brånsta i Kumla och Kårstahult i Hallsberg.

Kumla Sannahed ålderdomshem

Sedan Lifregementets grenadjerer flyttats till Örebro, inköpte Kumla kommun det gamla exercisfältet Sannahed (c:a 90 har) för en summa av 40000 kronor. I de gamla byggnaderna inreddes skola, ålderdomshem och några bostäder. Huvudbyggnaden - en hundraårig byggnad - är ålderdomshem, färdigställt redan 1919.

Kumla Sannahed egnahem

På den torra sandheden planterades skog, och där har också blivit utmärkta byggnadstomter. Inom den byggnadsplan som upprättats rymmes cirka 75 egnahem, med det vackra läge som visas på denna bild.

Kumla Hällabrottet gjutstuga

I Hällabrottet - under åtta år municipalsamhälle - bröt man redan för flera hundra år sedan sandsten och kalksten. Allt dock i ringa skala, mera som bisyssla till jordbruk. Denna byggnad, sannolikt den äldsta inom samhället minner om denna tid och om ett i dessa trakter uråldrigt byggnadssätt - gjutstugorna.

Kumla Hällabrottet Yxhult stenhuggeri

Denna bild - som närmast för tanken till sydligare luftstreck - visar en del av Yxhults stenhuggeriverkstad - Hällabrottets största och äldsta industri.

Kumla vattentorn Åbytorp

Vattentornet i Åbytorp är ett av de få ovan jord synliga bevisen på att kommunen lagt ned - även i bokstavlig bemärkelse - över en million kronor i vatten och avlopp.

Kumla branddamm Åbytorp

En damm i en kommunal park? Nej, inte alls.
En av de kommunala branddammarna i Åbytorp har "ockuperats" av fåglar av ett helt annat släkte än "den röde hanen".