Kommunerna 1955: Lillhärdals landskommun

Lillhärdal rubrik

Centralskolan i Kyrkbyn.

L I L L H Ä R D A L S
kommun i Härjedalen, Jämtlands län, är den sydligaste av länets kommuner, med en areal av cirka 24,5 kv.mil, folkmängd den 1/1 1955 1778 personer, skatteunderlag 25 skattekr. per innevånare, utdebitering, kyrkliga komm.
inberäknat: kr. 9: 95. Huvudnäringen är skogsbruket. Omkring 75 % av socknens skogsareal äges av bolag. Ingen industri av betydelse finnes. Kommunen berördes ej av kommunindelningsreformen. Den kommunala förvaltningen är fortfarande decentralicerad. Kommunen utgör försöksdistrikt för enhetsskolan. Lillhärdalsorten har hitintills varit isolerad och vanlottad ifråga om vägförbindelser. Nu har dock utbyggnad av landsväg mot grannkommuerna i Dalarna påbörjats.