Kommunerna 1955: Malmköpings köping

Malmköping rubrik

Köpingen grundades i och med att chefen för Kungl. Södermanlands regemente, överste Gustaf Adolf von Siegroth, beslöt förlägga en stadigvarande exercisplats till en tallhed i Lilla Malma socken. Den föreslagna platsen godkändes av Kungl. Maj:t år 1773. Sedermera begärde samme överste hos Konungen att en fristad måtte få förläggas till exercisplatsen, som nu fått benämningen Malmahed. Kungl. Maj:t ansåg emellertid att platsen ej vore lämplig för en stads anläggande utan medgav istället rätt att därstädes få anlägga en köping. Det Kungl. brevet härom är dagtecknat i Gripsholm den 5 november 1784. Så grundlades kommunen Malmköping. Genom kommunindelningsreformen tillfördes köpingen år 1952 två
utpräglade jordbrukskommuner, nämligen Dunkers och Lilla Malma socknar. Köpingen inrymmer nu inom sina gränser en småstadsliknande tätort jämte en mycket stor areal ren jordbruksbygd med flera stora herrgårdar. Köpingen har utpräglad Sörmlandsnatur, som är erkänt vacker. Bland större sjöar märkas Dunkern, Skundern och Nedingen.

Malmköping signaturer

Malmköping stadshus regementes minnessten

Malmköpings stadshus med regementets minnessten

Malmköping flygfoto

Flygfoto å del av tätorten

Malmköping Ekenholms slott Dunker flygfoto

Ekensholms slott i Dunkers socken

Malmköping Follökna säteri L:a Malma socken

Follökna säteri i L:a Malma socken