Kommunerna 1955: Malungs landskommun

Malung Gammelgården teckning

Malung vapen rubrik

Malung signaturer

En kort översikt av Malungs sockens ekonomiska struktur.
Enligt sagan lämnade Kung Sverre pilgrimsstigen till Nidaros i Ekshärad den 24 april 1177. "--- Därifrån hade de en skog framför sig, som var alldeles särskilt lång, innan de kommo till den trakt som heter Malung."
I Malung utgjorde folkmängden den 1 januari 1955 8896 personer,
varav 4495 män och 4401 kvinnor.
Av Malungs hela areal land 174870 hektar utgör åkerarealen endast c:a 1,2 % eller något över 2000 hektar. Jordbruket kan lika litet nu som förr föda befolkningen. Men jordbruket har brutit bygd och har alltjämt sin stora betydelse i bygdens liv.
Beräknas den produktiva skogsmarken utgöra 3/4 av hela arealen land blir arealen skogsmark något över 131000 hektar. Därav äger
Malungs kommun c:a 4300 hektar
Ecklesiastika skogar 2000 "
Bolagsskogar, varav.
Korsnäs bolag 28300
Uddeholms " 16200
övriga" 6200 50700 "
Enskilda skogar c:a 74.000 "
Från skogsbruket torde årligen uttagas något över 350000 kbm, vilket ungefär motsvarar tillväxten 2,4 kbm pr hektar. Härav kan beräknas c:a 70 % gagnvirke = 210000 kbm.
I våra dagar har Malung en betydande skinnvarutillverkning. Men även för det gamla Malung betydde skinnandet mycket. Linné, som reste genom Malung 1734, berättar härom: "I Malungs församling brukar folket ganska mycket bereda skinnvaror och sömma dem tillsammans varföre och grannarna till dem skicka skinnvaror, och många av malungsborna gå till andra provincier att bereda skinn."
För närvarande upptar yrkesregistret i rikstelefonkatalogen under rubriken "Skinnvaruindustrier" 120 tillverkare och försäljare av skinnvaror i Malung.

Av annan industri upptar telefonkatalogens yrkesregister: l läderfabrik, l kvarn, 5 sågverk, 2 snickerifabriker, 5 byggnadsfirmor, 3 mekaniska verkstäder, 5 bilreparationsverkstäder, 5 cykelreparationsverkstäder, 2 paraplyfabriker, 3 fiskredskapsfabriker, 3 skofabriker, l stenhuggeri, 2 tryckerier. Dessutom hantverkare. Antalet anställda i samtliga industri- och hantverksföretag är omkring 1850, varav i skinnvaruindustrien 1550. Direkt eller indirekt beräknas 6000 personer få sin bärgning från industrien och hantverket. Med den stora rörligheten inom näringslivet följer också handeln, sam för företagen i Malung omfattar även andra artiklar än den egna tillverkningen. Filialer och dotterföretag finnas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kristianstad, Motala, Torsby, Orsa, Sollerön, Vansbro, Nås och andra orter. Trafiken från och mot Malungs järnvägsstation från söder enligt trafikräkning den 7 maj 1955 från kl. 6.30 till kl. 23.00 utgjorde: 1997 fotgängare, 2264 trampcyklar, 5 fordon med dragare, 456 motorcyklar, 2463 personbilar, 93 bussar, 109 lastbilar. Summa motorfordon 3121. Under taxeringsåret 1954 var antalet skattekronor för fastighet 18.624:12 och för inkomst 244.712:90, tillsammans 263337:02 skattekronor. Utdebiteringen 1955 pr skattekrona är för kommunen 8:45, för församlingen 0:90 och tingshusmedel 0:05, tillsammans kronor 9:40. Därtill kommer landstingsskatten kronor 3:50 pr skattekrona.
W. M.