Kommunerna 1955: Mörarps landskommun

Mörarp kommunalhus

Kommunalhuset i Mörarps kommun.

Mörarps kommun utgör sedan 1952 en sammanslagning av de tidigare kommunerna Frillestad, Hässlunda, Kropp, Mörarp och Välluv. Folkmängden vid senaste årsskiftet utgjorde 3852. Den egentliga tätortsbildningen är koncentrerad till stationssamhällena Mörarp och Påarp samt i någon mån till Väla intill Hälsingborgs stads gräns, medan kommunen i övrigt är i hög grad jordbruksbetonad. Förvaltningen i Mörarps kommun är sedan år 1952 centraliserad till kommunalnämnden med kommunalkontoret förlagt till Mörarp. Kommunalhuset därstädes utgöres av en f.d. mejeribyggnad, vilken inköptes av Mörarps kommun före kommunsammanslagningen och som efter omändringen för sitt nya ändamål kunde tagas i bruk i dec. 1951. Förutom kommunalkontor innehåller byggnaden sessionssal för kommunalfullmäktige och sammanträdesrum, expeditions- och arrestlokaler för polisväsendet, kommunalt badhus, vaktmästarbostad samt ett butiksutrymme.

Mörarp egnahem

Egnahemsbebyggelse på det kommunala tomtområdet.

För att befrämja bostadsbyggandet har kommunen inköpt tomtmark på ett
flertal platser. Det först inköpta tomtområdet har nu färdigbebyggts och omfattar ett 25-tal fastigheter. Byggnadsformen är egnahemshus och de statliga lånemöjligheterna ha i så gott som samtliga fall utnyttjats. I samband med byggnationen pågår utbyggandet av vatten- och avloppsledningsnätet. Inom Mörarps stationssamhällie har under året 2:a etappen av utbyggnaden färdigställts. I denna innefattas bl.a. vattenverk med pumpstation samt avloppsreningsverk. Liknande anläggning för Våla samhälle är under arbete, medan detaljplanering pågår i Påarps stationssamhälle.

Mörarp bostadskvarter

Ett vackert bostadskvarter har snabbt vuxit upp.

Kommunens senaste tillskott på bostadsmarknaden är ett pensionärshem om 18 lägenheter, vilket uppförts i Mörarps stationssamhälle. I och med detta har bostadsproblemet lösts för ett avsevärt antal åldringar, vilka hittills bott under otillfredsställande förhållanden.

Mörarp pensionärshem

Det nyuppförda pensionärshemmet som står inflyttningsklart den 1 aug. 1955.

För den framtida bostadsförsörjningen planerar kommunen genom ett redan inköpt tomtmarksområde i Påarp samt genom beslutat förvärv av klockarebostället i centrum av Mörarp stationssamhälle. Härigenom kommer en avsevärd del av mark som innefattas i byggnadsplanen att utnyttjas för avsett ändamål, varjämte befintliga vatten- och avloppsledningar mera rationellt komma till användning.
Förekomsten av småindustri inom kommunen är huvudsakligen lokaliserad till Påarp och för tillgodoseende av dess utvecklingsbehov har kommunen inköpt ett markområde som kommer att exploateras uteslutande för industriändamål.

I utkanten av Mörarp ligger idrottsplats- och fritidsområdet Vidablick, vilket förvärvats av kommunen för att bereda plats för idrott och rekreation. Platsen har ett utsökt vackert läge med en betagande