Kommunerna 1955: Mörbylånga landskommun

Mörbylånga kommun, Kalmar län, belägen på södra Öland bildades den 1 januari 1952 genom sammanslagning av förutvarande Vickleby, Resmo, Mörbylånga, Kastlösa, Stenåsa och Hulterstad landskommuner samt Mörbylånga köping.
Den naturliga tätorten inom kommunen utgöres av förutvarande Mörbylånga köping, dit kommunens centraliserade förvaltning förlagts i nyuppfört kommunalhus. Centralisering av skolväsendet har även i viss mån ägt rum till tätorten i och med att enhetsskolans högstadium förlagts till nyuppförd centralskola inom tätorten, vilken skola tagits i bruk läsåret 1954/1955.
Mörbylånga kommun har huvudsakligast karaktär av jordbrukskommun. lnom kommunen finnes endast ett fåtal industrier nämligen sockerbruk, konservfabrik samt mindre stenindustri.
Utvecklingen inom kommunen har sedan 1952 gått stadigt framåt. Förutom
omnämnda nybyggnader av kommunalhus och centralskola har betydande investeringar ägt rum i gator, vatten- och avloppsledningar.
Mörbylånga kommun är till arealen Ölands största med 25640 har samt dess tredje vad beträffar folkmängden, som den 1 januari 1955 uppgick till 4192 inv. Genom jordbrukets kraftiga rationalisering och i avsaknad av industrier drabbas dock Mörbylånga kommun såväl som Ölands övriga kommuner av folkminskning, vilken under år 1954, för Mörbyiånga kommuns del, uppgick till 56 personer.

Mörbylånga kommunalhus

Mörbylånga kommunalhus, uppfört åren 1952 -1953.

Mörbylånga centralskola

Mörbylånga centralskola, uppförd åren 1954-1955. Till vänster synes den kombinerade samlingssalen och aulan, rymmande 350 personer och med godkänd scen för Riksteatern. Skolan inrymmer i övrigt 18 klassrum samt specialsalar jämte barnbespisning.

Mörbylånga Mörbylångadalen

Vy över Mörbylångadalen, "Sveriges bördigaste åkerjord".

Mörbylånga sockerbruk

Mörbylånga Sockerbruk. Dess vara eller icke vara avgöres av 1955 års höstriksdag.

Mörbylånga Södra Bårby alvaret

Södra Bårby med utsikt över alvaret.

Här är fagra sommarlandet,
vindarnas och solens ö.
Här är karga vinterlandet,
stormarnas och fåkens ö.
Näktergalens gröna lunder
alvargrimmans öde hed.
Öland! Tusen blommors under,
Hembygd! Tag vår sång och ed!