Kommunerna 1955: Noraströms landskommun

Noraström rubrik

Noraströms kommun är en storkommun sedan den slagits ihop med Skogs. Kommunen är en jordbruksbygd, i ringa omfattning industriell. Den största industrin som funnits i socknen är Nydals Ångsåg, som anlades år 1882. Den eldhärjades, men återuppbyggdes och blev på sin tid Sveriges modernaste. Olyckan var åter där, och efter en större pannexplosion lades sågen ner. Noraströms Ångsåg stod som nr två och kom till i slutet på adertonhundratalet. Driften pågick till 1940 och sysselsatte 140 man. Sedan dess har kommunen varit utan storindustri, varför den har haft många svårigheter att bemästra under denna tid, men nu skall den åter få en stor industri.

Noraström Torrom kyrka kommunalkontor

Noras centrum är Torromstrakten. Bilden visar Nora kyrka med prästgården strax ovanför tornet å bilden. Nere till vänster skolan med inrymd kyrksal, som ofta användes för kommunala sammanträden. Till höger längst upp i hörnet ligger ålderdomshemmet. Kommunalkontoret är inte med på bilden, det är beläget 2 km därifrån.

Noraström lantmannaskola Nordvik

I kommunen finns även en lantmannasko1a, uppförd i Nordvik år 1868. Där bedrives helårskurser i jordbruk sedan 1940.

Noraström Nyadal sågverk

Nyadals sågverk på 1930- talet, då det drabbades av explosion och lades
ner.

Noraström ångsåg

Noraströms Ångsåg, som kom till på 1800-talet och förbättrades år från år bytte ägare och nedlade sin drift 194[?]. Arbetsstyrkan bestod av 140 man. Kommer nu att få sin efterträdare i form av en fabrik.

Noraström Norafjärden

Inloppet till Norafjärden, där det på 1920-talet var en livlig trafik av passagerarfartyg Noraström Härnösand och Nyland samt av stora lastfartyg, som gick in till Noraströms Ångsåg.

Noraström färjan Hornö-Veda

Kommunikationsleden färjan Hornö-Veda vid slutgränsen av Noraströms kommun. Förbindelse på andra sidan älven genom färjleden och Sandöbron.

Noraström turisthem Björkudden

Det nu så aktuella Turisthemmet Björkudden, beläget intill Ångermanälven till höger om färjläget.

Noraström färjläget Hornö-Krången

Färjläget vid Hornö-Krången. "Svartnora-Hornö-Krången" förbinder vägen Hornö-Lövvik i Noraströms kommun.

Noraström Salteå

Salteå.
Salteå är en liten bondby belägen mellan Norasundet och Storsjön i Skog. Salteå har en kraftstation, som förser socknen med elektriskt ljus genom den å, som rinner från Storsjön och utmynnar i Norasundet. Igenom Salteå går kustvägen från Nordingrå till Härnösand. I Salteå har även Statens Järnvägar 2 st. bussar stationerade, vilka går till Kramfors.

Noraström Skog kyrka Storsjön

Skog.
Skogs socken har sammanslagits med Norasocken. Skog har en kyrka från den tidigare medeltiden. Den är naturskönt belägen vid Storsjön. I Skog finns mejeri, skofabrik och en hel del mindre företag, samt läkare, tandläkare och apotek. För turister finns hotell. Trevliga utflykter kan göras kring den natursköna Storsjön, som syns på kortet.

Noraström Skog Storsjön

Noraström kommunalnämnden

I Rossvik, Noraström, är kommunalkontoret beläget. Där samlas kommunens förtroendemän och dryftar sina problem.
Kommunalkamreraren har även sin bostad där. En vacker plats belägen vid en liten å. I Rossvik finns även en kvarn, ett sågverk, poststation, Jordbrukskassa, sjukkassa och affärer.

Noraström signaturer