Kommunerna 1955: Norbergs köping

Norberg rubrik vapen

Norberg torg

Norberg bostadsbebyggelse

NORBERGS KÖPING i Västmanland med sina cirka 6000 innevånare har gamla traditioner att vårda och bygga vidare på. I kraft av de skatter en givmild natur i rikt mått samlat i dessa bygder utvecklades det lilla bysamhället vid Norbergsån redan under medeltiden till ett betydelsefullt handelscentrum för hela den omkringliggande bergslagen. Samhället upphöjdes 1899 till rang och värdighet av municip. Denna samhällsform bibehölls sedan t.o.m. utgången av 1951, då hela kommunen ombildades till köping och det förutvarande municipalsamhället uppgick i denna.
Åren närmast före och efter köpingsbildningen har på olika områden kännetecknats av en revolutionerande utveckling. Detta gäller ej minst i fråga om bostadsbyggandet och samhällsplaneringen över huvud taget. Den gamla bebyggelsen har sanerats och en del helt nya bostadsområden har tillkommit. I samband med centraliseringen av skolundervisningen har också nya moderna skolhusbyggnader uppförts för såväl folk- som samrealskolans behov. För åldringsvården är det även väl sörjt. Både i Norberg och Kärrgruvan har trevliga och tidsenliga pensionärshem byggts, och ett hypermodernt kommunalhus har även beslutats. I detta skall inrymmas lokaler för hela den kommunala förvaltningen liksom även för en mängd andra ändamål.
Ovan t.v. en bild från torget som ofta betecknats som ett av de vackraste i länet, t.h. modern bostadsbebyggelse.

Norberg kyrka Kornettgården teckning

Norberg Risbergsfältet dagbrott

Norberg lavbyggnad gruvmuseum

NORBERG är landets äldsta järnbergslag. De första förordningarna beträffande bergsbruket här utfärdades sannolikt redan på 1200-talet av Magnus Ladulås, men de äldsta bevarade privilegierna bär årtalet 1354 och Magnus Erikssons sigill.
Den metallurgiska elden har också oavbrutet hållits vid liv sedan den tändes. Och även i våra dagar domineras bygdens näringsliv av malm och järnindustrin, som tillsammans sysselsätter över 800 personer, varav 130 i Spännarhyttan, som äges av Surahammars bruk och har en årsproduktion av 30000 ton järn.
Gruvorna uppgår numera till ett 10-tal och den sammanlagda malmbrytningen till cirka 350000 ton per år. Flertalet gruvor äges av de mellansvenska bruken men sorterar under en gemensam förvaltning, nämligen Norbergs Gruvförvaltning, de övriga av Surahammars bruk och AB Statsgruvor.
Inom köpingen finns emellertid också ett flertal andra större och mindre industriföretag, såsom flera mekaniska verkstäder och gjuterier, en konststensfabrik samt en expansionskraftig träindustri med såg och lådfabrik och tillgång till egna skogar samt ett väl utgrenat hantverk.
Ovan t.v. gammalt dagbrott i Risbergsfältet, som bröts redan på 1400-talet, t.h. en unik lavbyggnad från slutet av 1800-talet, som numera inrymmer ett mindre gruvmuseum.

Norberg Gustav Adolfs schakt teckning

Norberg väggmålning centralskolans aula

l NORBERG har den svenska frihetsviljan haft ett av sina säkraste ankarfästen genom tiderna. Här föddes Engelbrekt Engelbrektsson, som i början av 1400-talet samlade allmogen till kamp mot det utländska fogdeväldet och lade grunden till vårt demokratiska statsskick. Till åminnelse av denna betydelsefulla tilldragelse har i Norberg rests tvenne minnesstenar, en 1908 i Engelbrektsparken i köpingens centrum och den andra 1934 i den gamla bergsmansbyn lngolsbenning. l Norberg utkämpades också i början av 1890-talet en av de första stora kraftmätningarna mellan kapital och arbete, som gått till historien under namnet Norbergsstrejken och som även har fått ett vackert minnesmärke i folkparken i Kärrgruvan.
l kraft av sina många historiska minnen och traditioner och inte minst tack vare sin vackra och särpräglade natur har Norberg, särskilt under senare år, blivit en mycket uppskattad vallfartsort för turisterna. Svinryggen och Mossgruveparken liksom det av botanisterna särskilt uppmärksammade Klackberg med sina mängder av gamla ödegruvor och sin rika vegetation utgör attraktioner av ett slag
som det knappast finns någon motsvarighet till.
Hitupp till gruvorna byggdes också i mitten av 1850-talet en av landets första järnvägar, vars gamla banvall till stor del finns kvar än i dag. Polhemshjulet i Kärrgruvan, hembygdsmuseet och alla de många ruinerna efter en svunnen tids hyttor och hamrar tillika med de anrika bergsmans gårdarna vittnar också var och en på sitt sätt om att Norberg är en mycket gammal kulturbygd.
Ovan en väggmålning i Centralskolans aula, som ger en god föreställning om vad som utgör de ekonomiska grundvalarna för köpingen.

Norberg Engelbrektsmonumentet teckning