Kommunerna 1955: Offerdals landskommun

Offerdal rubrik

omfattar c:a 2122 kvkm, varav 792 kvkm skogsmark och 33 kvkm åker, resten vatten, myrar och fjäll. Näringslivet omfattar jord- och skogsbruk med mindre inslag av småindustri. Folktätheten 2 innevånare pr kvkm. Bygdens delvis mycket storslagna natur har ännu ej upptäckts och turistnäringen är av liten omfattning. Däremot är rätt stora regleringsarbeten delvis utförda och delvis under planering.

Offerdal kyrkbygd flygfoto

Här följer några fotografier från olika delar av den centrala bygden. Kyrkbygden omgives av blanka vatten och bördig jordbruksbygd inramad av produktiva skogsmarker.

Offerdal sjö

3 olika höjdsträckningar, varav den bortersta är 705 m hög. Sjön i förgrunden 315 m.

Offerdal Jämtlands Änge flygfoto

Blivande centralort för kommunen under livlig utbyggnad, belägen 3 km från kyrkan.

Offerdal Nälden

Före bilismen var denna sjö en flitigt trafikerad samfärdsled både vinter som sommar fram till Näldens järnvägsstation.

Offerdal Kaxås flygfoto

En av de folktätaste delarna av kommunen.

Offerdal Kaxås

En god komposition av bördig jord, klart vatten och blånande berg.

Offerdal signatur