Kommunerna 1955: Svalövs landskommun

Svalöv vapen

SVALÖVS KOMMUN är belägen i Malmöhus län och har en yta av 4127 hektar och en folkmängd den 1 januari 1955 av 2843. Intill år 1954 utgjorde tätorten Svalöv ett municipalsamhälle, som vid sin upplösning hade ca 1600 invånare.
Kommunens invånare har sin huvudsakliga utkomst av industriföretagen och växtförädlingsanstalterna i kommunen. Det är de båda sistnämnda, Sveriges utsädesförening i Svalöv och Föreningen för växtförädling av skogsträd i Ekebo, Källstorp, som utåt har gjort namnet Svalöv mest känt. Flera känna namn på vetenskapens område har här verkat. De båda anstalterna anger också karaktären av landskapet inom kommunen - i södra delen dominerar den goda åkerbruksjorden, i den norra delen börjar skogsbruket.
Som exploatör av de av Sveriges utsädesförening utvunna nya förädlade sorterna finns ett särskilt företag, Allmänna Svenska Utsädes AB, som dessutom har en kvarnrörelse och som har ca 200 anställda. Det största företaget i kommunen är Cebe AB, ett dotterföretag till ASEA med tillverkning av armatur som huvudprogram. Detta bolag har f .n. nära 300 anställda. Per Bondessons lantbruks AB med ett 50-tal anställda har svinuppfödning och mejerihantering på sitt program. Vidare har Sydsvenska Kraft AB distriktskontor på platsen och har här även ett dotterföretag, Svalöfs Kraft AB, för distributions- och installationsverksamhet.
Byggnationen under de senaste åren har varit mycket livlig och satt sin prägel på kommunen och den kommunala verksamheten. Sedan år 1945 har uppförts ca 80 egnahem och i flerfamiljshus har tillkomnit ca 120 lägenheter. Den övervägande delen av för byggnation avsedda marken inom den stadsplanelagda delen av Svalövs samhälle äges av kommunen, som därigenom har möjlighet att förhindra tomtspekulation. Den kan även mera rationellt och på för kommunen mera ekonomiskt sätt företaga den erforderliga utbyggnaden av gatu- och ledningsnätet.
Med kommunen som byggherre har under senare år uppförts:
Tandpoliklinikbyggnad med lokaler även för kommunalkontor, arbetsförmedling och distriktssköterskemottagning samt bostadslägenheter (kostnad ca 250000 kronor), pensionärshem med 16 lägenheter (ca 225000 kronor), bostad och mottagningslokaler för provinsialläkare (ca 160000 kronor) samt centralskola med 8 lärosalar (ca 800000 kronor) och i dagarna har just påbörjats en byggnad inrymmande lokaler för polis, sjukkassa, apotek, telestation, mödra- och barnavårdsstation samt ledningscentral för civilförsvaret (ca 425000 kronor). På programmet för framtiden står bl.a. reningsverk (ca 500000 kronor) och idrotts- och simhall (idrottshallen ca 800000 kronor).
Kommunen har f.n. ca 115000 skattekronor, vilket gör något över 40:- pr invånare, vilket ju får anses gott. Utdebiteringen till kommunen utgör kronor 7:- pr skattekrona - hela den kommunala utdebiteringen utgör för innevarande år kronor 11:20.
Kommunalfullmäktiges ordf. sedan år 1924 är Albin Nord, f. 1894.
Kommunalnämndens ordf. sedan år 1946 är Sture Holmqvist, f. 1916.
Kommunalkamrer sedan år 1949 är Per O. Agardh, f. 1923.
I det följande skall visas några bilder som visar dels Svalövs samhälle, omkring år 1900 och dels 50 år senare.

Svalöv 1900

Så här såg Svalöv ut omkring år 1900 sett från norr

Svalöv flygfoto

Sekelskiftets bebyggelse skymtar på den här bilden upptill till vänster.
Villabebyggelsen upptill till höger har tillkommit under senare hälften av 1940- talet. I förgrunden syns samrealskolan.