Kommunerna 1955: Trehörningsjö landskommun

Trehörningsjö rubrik

Vår lilla kommun ligger i norra delen av Västernorrlands län i en naturskön trakt med sjöar, berg och djupa dalar. Den enda egentliga tätorten inom kommunen är Trehörningsjö stationssamhälle, som utvecklats i snabbare takt än övriga delar av kommunen och på grund av sitt läge blivit stationsort för bl.a. läkare, veterinär, landsfiskal och sjukkassa. Stationssamhället kan därför sägas vara centralort även för delar av Björna och Gideå kommuner.
Kommunens 1664 invånare får sin huvudsakliga försörjning från jordbruk och framför allt från skogsbruk. Under de senaste årens goda konjunkturer på trävarumarknaden har skatteunderlaget förbättrats avsevärt och en del av eftersläpningen i kommunala byggnationer har kunnat tagas igen. Trots detta har fonderingen varit god beroende på att utdebiteringen under de goda åren hållits hög. Vid 1953 års taxering nådde skatteunderlaget toppen och vi hade då 20 sk.kr per invånare - en siffra som i förhållande till andra kommuner måste te sig mycket blygsam. Nativiteten inom kommunen har varit ganska hög, varför befolkningen i de produktiva åldrarna är förhållandevis liten.
Vid de två senaste taxeringarna har skatteunderlaget emellertid visat sjunkande tendens men vi ser inte på detta med samma allvar som på ungdomarnas utflyttning till andra delar av vårt län och vårt land. Näringslivet inom kommunen har inte den differensiering, som skapar arbetstillfällen för den ungdom, som önskar annan sysselsättning än den jorden och skogen kan ge. Försök har gjorts att få industriföretag till kommunen men hittills har vi endast haft tråkiga erfarenheter härav och fått satsa en hel del pengar till ingen nytta. Vi kommer dock inte att tveka, om nytt och bättre tillfälle yppar sig.
Under innevarande år skall uppföras brand- och polisstation samt veterinärbostad. Vidare planeras fortsatt utbyggnad av vattenoch avloppsanläggningen i Trehörningsjö stationssamhälle, utbyggnad av skolan i Trehörningsjö samt uppförande av ett eller ett par pensionärshem.

Trehörningsjö signaturer

Trehörningsjö kyrka

Trehörningsjö kyrka.

Trehörningsjö stationssamhälle 1898

Trehörningsjö stationssamhälle år 1898

Trehörningsjö stationssamhälle 1953 flygfoto

Trehörningsjö stationssamhälle år 1953

Trehörningsjö nya skolan

Nya skolan i Trehörningsjö

Trehörningsjö Inre Lemelsjö kerstins udde festplats

Festplatsen "Kerstins Udde" vid Inre Lemelsjön.

Trehörningsjö medborgarhuset

Medborgarhuset i Trehörningsjö.