Kommunerna 1955: Traryds köping

Traryd rubrik

Traryds köping nere i sydvästra delen av Småland föddes nyårsnatten 1952 då Traryds och Hinneryds kommuner sammanslogs till en kommunal enhet. Den nya köpingen utnämndes till landets näst största ifråga om arealen. Vi har därför stort svängrum. Till det bidrog Hinneryd med det mesta. De stora områdena var emellertid glest befolkade och industrier fanns inte. Detta fanns dock i Traryd, som ju även innefattade Strömsnäsbruks municipalsamhälle. Dessa två samhällen, som i huvudsak växt fram sedan sekelskiftet blev kärnpunkterna i den nya köpingen. Här flyter Lagan fram och bredvid det rinnande vattnet går riksettan, som mera populärt brukar kallas Lagastigen på sin sträckning genom våra bygder. Den livligt trafikerade vägen är känd för att särskilt på sommaren vara en mycket vacker färdväg.

Traryd Lagan riksettan

LUMMIG GRÖNSKA KRING LAGAN OCH RIKSETTAN

Men även om köpingen är ny så är bygden gammal. Mycket som påminner om forna tider finns inte, men det finns i alla fall något. Bl.a. lite gamla skansar, som påminner om att det i dessa trakter varit hårda tag. Vi bor ju i trakter där det förr var gränsfejder. Lyckligtvis tog dessa fejder slut och i närheten av de gamla skansarna, nämligen i Strömsnäsbruk och Traryd har största delen av köpingens befolkning, som vid senaste årsskiftet var 5787 personer, i lugn och ro slagit sig ner, byggt upp sina egnahem och bildat moderna samhällen.

Den utveckling, som har präglat Traryd under första hälften av det sekel vi nu lever i har kommit till synes på olika områden och då inte minst på de kulturella och sociala. Våra gamla skolor har ersatts med tidsenligare lokaler i den mån våra resurser räckt till. Vi räknar med att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna få fram ritningar på en modern skola, som skall byggas i Strömsnäsbruk.

Traryd Kvarnaholm skola Strömsnäsbruk 1900

KVARNAHOLMS SKOLA, STRÖMSNÄSBRUK, för 50 år sedan.

Elevantalet vid vår samrealskola har ständigt ökat och de sista åren har vi haft yrkesundervisning, som omfattats med mycket stort intresse trots att det varit kvällskurser. För våra gamla har vi ordnat efter bästa förmåga. Två pensionärshem varav ett i vardera Strömsnäsbruk och Traryd byggdes under 1940-talet och det pågår f.n. utredningar om bygge av nya pensionärslägenheter på båda platserna.

Traryd samrealskola Strömsnäsbruk

SAMREALSKOLAN I STRÖMSNÄSBRUK

På våra ålderdomshem har vi så gott det varit möjligt gjort det trivsamt för dem som behöver vård efter att ha förbrukat sina krafter. Men för oss, såväl som för andra, är inte utvecklingen helt bekymmerslös. Tätorternas utbyggnad kräver stora insatser och för Traryds köping är det bl.a. aktuellt med stora arbeten för att ordna vatten- och avloppsfrågorna.

Traryd ålderdomshem Strömsnäsbruk

ÅLDERDOMSHEMMET I STRÖMSNÄSBRUK

Lagans vatten har lockat till industriell utveckling. I Traryd samt i Kvarnaholm ett par kilometer söder om Strömsnäsbruk utnyttjades vattnets kraft genom vattenhjul som drog kvarn och sågverk. Men framstegen på teknikens område gjorde att vattnet skulle komma att utnyttjas än bättre. Filfabriken i Traryd förlades intill Lagan och för ett tiotal år sedan invigdes - på den plats där den gamla kvarnen tidigare låg - ett nytt kraftverk.

Traryd gamla såg kvarn

TRARYDS GAMLA SÅG OCH KVARN

Samma förhållande blir det i Kvarnaholm. Den
gamla kvarnen där revs för några år sedan och redan i år är det meningen, att ett kraftverksbygge skall påbörjas där. Köpingens största tätort, Strömsnäsbruk, har växt fram runt det pappersbruk, som började byggas före sekelskiftet.

Traryd kraftverk

KRAFTVERKET I TRARYD

Nu har det blivit en storindustri, som nu sysselsätter cirka 750 arbetare och tjänstemän förutom många skogs- och mossarbetare. Traryds köping kan genom produkterna från pappersbruket och kanske isynnerhet från dess säckfabrik skryta med att vara ganska stor leverantör på världsmarknaden och därigenom tillföres Sverige många värdefulla miljoner kronor från de länder, som köper produkterna.

Traryd Strömsnäsbruk pappersbruk

DEL AV PAPPERSBRUKET I STRÖMSNÄSBRUK