Kommunerna 1955: Tysslinge landskommun

Tysslinge rubrik text

"Lekebergslag är ingen besynnerlig socken, utan består av efterskrivne Hidinge, Knista, Vintrosa, Tysslinge och Kils socknar, allt för de hyttors skull, som där finnes anlagde "
Av ovanstående citat, hämtat ur en gammal bok om bergsbruk, synes åtminstone delvis framgå, att nuvarande Tysslinge kommun är belägen just i gränsen mellan Bergslagen och Närkesslätten. Från slätten ser man Kilsbergen, "de blå bergen", som en mäktig fond, och står man uppe i bergen breder slätten ut sig milsvitt under ens fötter. Vid foten av bergen ligger Garphyttan, en av kommunens tre tätorter, uppvuxen kring det gamla Garphytte bruk, som under 15- och 1600-talen anlades av tyskar (Garp = tysk) Den andra tätorten heter Vintrosa (Vinteråsa) och har uppstått kring kalkbrotten, som där tidigare fanns. Latorpsbruk, den tredje tätorten, har sitt ursprung i det gamla alunverket och i kalkbrytningen. Här ligger också Latorps herrgård, byggd av patron Dugge, men numera ägd av Skånska cement. Och här ligger kommunalkontoret, just vid stranden av Littorinahavet, där man ännu, om man har tur, kan hitta skal av littorinasnäckan. Och ute på närkesslätten ligger Gräve gamla delkommun, med kyrkan mitt i byn och allt folket försörjande sig på jordbruk

Tysslinge Garphyttan brukskontor

Brukskontoret, Garphyttan.

Tysslinge Garphyttan sanatorium flygfoto

Flygfoto över sanatoriet, Garphyttan.

När detta skrives heter kommunalfullmäktiges ordförande Ragnar Läth, och han är dessutom ordförande i kommunalnämnden och hälsovårdsnämnden. De för närvarande mest aktuella arbetsuppgifterna är utbyggnaden av skolväsendet med sikte på den framtida enhetsskolan och projekteringen av vatten och vatten och avlopp, ock så byggnadsplaneringen, på vilket sistnämnda område kommunen kommit så långt, att för Garphyttan byggnadsplan är fastställd, för Latorpsbruk byggnadsplan legat " till påseende " och för Vintrosa arbetet är i full gång.

Tysslinge signatur

Tysslinge Garphyttan egnahem

Egna hem, Garphyttan.

Tysslinge Latorpsbruk flygfoto

Flygfoto över Latorpsbruk.

Tysslinge Tysslinge kyrka flygfoto

Flygfoto över Tysslinge kyrka.

Tysslinge Vintrosa flygfoto

Flygfoto över Vintrosa.

Tysslinge Vintrosa kyrka flygfoto

Flygfoto över Vintrosa kyrka.

Tysslinge Gräveby flygfoto

Flygfoto över Gräveby.

Tysslinge Gräve kyrka skola flygfoto

Flygfoto över Gräve kyrka och skola.