Kommunerna 1955: Vårgårda landskommun

Vårgårda vapen

VÅRGÅRDA
FASTSTÄLLT 1953
I fält av guld ett inböjt blått mandelsnitt, belagt med en sädeskärve av guld åtföljt på vardera sidan av ett avslitet blått gåshuvud med röd näbb.

Kärven har funnits i Kullings härads sigill från 1756 och gåsen i Gäsene härads sigill från 1570. Vårgårda storkommun bildades av 13 socknar från Kullings härad och 5 socknar från Gäsene härad. Redan före vapnets fastställande var känt att en av Kullingssocknarna inom Vårgårda kommun skulle införlivas med Alingsås stad. De 12 axen i kärven symboliserar sålunda de 12 återstående Kullingssocknarna inom den nybildade kommunen och de avslitna gåshuvudena symboliserar de 5 socknar, som lösrycktes från Gäsene härad och överflyttades till Kullings härad.

Presentation
Kommunen nybildades 1.1.1952 genom sammanslagning av 18 småkommuner. Med sina 8600 invånare blev det den till invånartalet största landskommunen i Älvsborgs län. Areal 4,5 mil2. Den 1.1.1955 införlivades en av socknarna med Alingsås stad och minskade kommunens invånartal därigenom till 8250.
Endast en tätort finnes - Vårgårda municipalsamhälle. Vid storkommunens tillblivelse stod det ganska illa till med både de fasta och rörliga tillgångarna. Kommunen har därför, liksom många andra kommuner, fått lägga upp ett kraftigt fonderings- och investeringsprogram. F.n. är två bygdeskolor om vardera tre lärosalar under byggnad. Skissritningar till en centralskola är färdiga. 120000 m2 tomtmark inom tätorten har förvärvats. Byggnadstillstånd till ett pensionärshem med 16 lägenheter avvaktas. Tre äldre ålderdomshem finnas. Ritningar till det i tätorten belägna, avseende om- och tillbyggnad, äro under utarbetande. Utredning rörande byggnade av kommunalförvaltningslokaler pågår.
En kommunal bostadsstiftelse har i samband med bostadsbyggande på central plats inom tätorten byggt ca 500 m2 kontorslokaler, som av kommunen förhyres till polisstation, folkskoleexpedition, barnavårdsstation, bibliotek och tandklinik. I anslutning härtill har sjukkassan fått moderna lokaler.
Huvudnäringen är jordbruket. I tätorten finnes en rik flora av blomstrande industrier. Den största är en armaturfabrik, vars specialité är förkromad badrumsarmatur. Vårgårda havregryn och rostat ris är välkända. Flera konfektionsindustrier och fabriker för tillverkning av byggnads snickerier finnas.
Municipalsamhället har under de sista fyra åren byggt vattenverk samt vatten- och avloppsledning för ca 900.000 kronor. Samhället har ca 1700 inv. Municipet har 20 % av invånartalet i kommunen men 43 % av skatteunderlaget. Kommunens skatteunderlag är ca 19:50 kr/inv.

Vårgårda signatur

Vårgårda Kungsgatan riksväg 6

Pulsådern genom Vårgårda samhälle - Kungsgatan - desslikes riksväg nr 6.

Vårgårda Kungsgatan riksväg 6 2

Som de flesta trafikanter vet är pulsådern ganska åderförkalkad. Ny genomfart med skenfri korsning med v.stambanan beräknas bli klar 1959.

Vårgårda Tånga hed fritidshem Tångahemmet

Tånga hed i Vårgårda har varit militär övningsplats sedan 1860. Huvudsakligen A 2 i Göteborg har här och på intillliggande Remmene skjutfält haft skjutövningar. Bilden visar manskapets fritidshem.

Vårgårda Tånga hed Nordiska mässan 1954

Övningsfältet och kronans lokaler har 1948, 1950, 1954 och 1955 utnyttjats för utställningar.

Vårgårda skoltandvård tandvårdsklinik

Skoltandvården har kommit igång 1954 sedan en tvåmans folktandvårdsklinik iordningställts. Den har t.o.m. varit fullt bemannad hela tiden.

Vårgårda veteran LKF förtjänstmedalj

En kommunal veteran får LKF:s förtjänstmedalj.

Vårgårda Algutstorps församlingshem

Algutstorps pastorats församlingshem, vilket brukar förhyras för kf-sammanträde. Sixten Larsson var här 1951 och lärde kommunalmännen goda seder och framsyn.

Vårgårda folkets hus ritningar

Det nya Folkets Hus diskuteras i det gamla.

Vårgårda vattenverk utsida

Vårgårda vattenverk insida

Vårgårda municipalsamhälles nya vattenverk utifrån och inifrån.