Karlstads historia

I anslutning till Tingvalla handels- och tingsplats grundades staden Karlstad 1584 av hertig Karl (sedermera Karl IX) som ett led i hans strävan att stimulera näringsliv och handel i hertigdömet. Kungsgården Carlsborg spelade en viktig roll för stadens äldsta utveckling.

Karlstads centrala läge som utförselhamn för Värmlands järn- och trävaruexport via Vänern till Göteborg stimulerade en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vid 1600-talets mitt kan befolkningstalet ha nått ca 600, för att hundra år senare tangera 1 500. År 1647 blev Karlstad stiftscentrum och 1779 residensort för landshövdingen i Värmlands län.

Karlstad har tillhört Sveriges mest expansiva städer alltsedan 1830-talet. Vid den tiden fanns ett tjugotal platser i landet med större befolkning, medan Karlstad idag tillhör de 10-15 största tätortsregionerna.

Stadens handel och sjöfart främjades genom öppnandet av Trollhätte kanal 1800 och dess fortsatta utbyggnad 1838-44. En ny hamnanläggning vid 1800-talets mitt bidrog också till att Karlstad utvecklades till en av rikets största insjöhamnar.

Näringslivet har genomgående haft en allsidig sammansättning med en omfattande fabriksverksamhet alltsedan 1800-talets mitt. Karlstad har fyllt en viktig roll som regionalt centrum med bl.a. domkyrka, residens och under senare tid högskola. Runt staden har flera stora industrier anlagts och nya tätorter bildats. Tätortsbefolkningen i närområdet har blivit nästan lika talrik som stadsbefolkningen.