Lidköpings historia

Lidköpings uppkomst är omtvistad men har sannolikt samband med bergshanteringens framväxt i Värmland omkring 1400. Ett privilegiebrev från 1446 utgör äldsta belägg för staden. Lidköpings ekonomi grundades främst på vänersjöfart och handel (oxar och spannmål mot järn och trävaror).

Ökande konkurrens försämrade Lidköpings förutsättningar under 1600-talet, men den 1670 grundade nya staden och gynnsamma krigskonjunkturer efter 1700 skapade åter tillväxt. Från några hundra invånare ca 1650 ökade befolkningen till 1050 år 1772.

Efter en stark, främst handelsbaserad, expansion under 1800-talets första hälft har Lidköping växt i takt med stadsväsendet i allmänhet. Staden har trots den stora branden 1849 behållit sin ställning som en av rikets fyrtio största orter. Lidköping har under 1900-talet varit en betydande industristad med bl.a. verkstäder och porslinsfabrik. Samtidigt har staden utvecklats till en modern serviceort med vidsträckta omlandsuppgifter.