Ronnebys historia

Ronneby nämns i kung Valdemars jordebok 1231, men först med omnämnandet av "civis ('borgare') in Rattenbu" 1292 finns ett skriftligt belägg på Ronneby som stad. Läget vid Ronnebyåns möte med Blekinges kustväg och inlandsvägen mot Småland gjorde den tidigt till Blekinges ledande handelsstad. I unionsstridernas tidevarv var dock närheten till gränsen en nackdel. Vid det s.k. Ronneby blodbad 1564 erövrades och förstördes staden av svenska trupper.

Som svensk stad efter 1658 försämrades Ronnebys förutsättningar, och 1680 tvingades borgerskapet flytta till det nygrundade Karlskrona, under vilket Ronneby 1686 blev lydköping. Ån utnyttjades även fortsättningsvis för industriell verksamhet (bl.a. vapenfaktori). År 1705 upptäcktes Ronneby brunn.

Formellt kvarstod Ronneby som lydköping fram till 1862 års kommunallagar. Det blev 1863 en av rikets första köpingskommuner och återvann 1882 sina stadsrättigheter. Liksom många andra kuststäder i sydöstra Sverige har Ronneby haft en relativt svag befolkningsökning. Näringslivet har präglats av ett stort inslag av bl.a. metall- och verkstadsindustri, dessutom har sjöfarten periodvis varit livlig. Kockums järnverk och L.M. Ericsson har varit några av de industriella storföretagen.