Säters historia

Före staden fanns en kungsgård på platsen, och redan 1619 anlades ett s.k. garmakeri (kopparraffinaderi), 1624 ett kopparmyntverk. Anläggningarna flyttades före stadsgrundningen (1637). Säter fick stadsprivilegier 1642. Trots bergsnäringarnas starka utveckling var Säter en småstad med ca 500 invånare ännu vid 1800-talets början.

Efter 1800 har Säter omvandlats från främst hantverks- till tjänstestad. Genom hela 1800-talet hörde det dock, med 400-600 invånare, till rikets minsta städer. Efter sjukhusets tillkomst i början av 1900-talet följde en starkare expansionsperiod; folkmängden var 1950 ca 2 500.