Söderköpings historia

Söderköping framträder i de historiska källorna vid 1200-talets mitt; bl.a. anlades ett franciskankloster 1235. Arkeologiska fynd har påvisat bebyggelse redan under 1100-talet. Under 1200-talet växte stadsytan och en livlig kyrklig byggnadsverksamhet ägde rum. Söderköping var under medeltiden en betydande hamnstad med nära kontakter till Hansan; i staden fanns ett starkt tyskt befolkningselement.

Ännu på 1500-talet framstår Söderköping som en ledande svensk stad, men hamnuppgrundning och växande konkurrens från Norrköping vände utvecklingen. Söderköping förlorade sin roll som hamnstad och minskade i storlek. På 1700-talet var Söderköping en liten agrarpräglad stad med 700 invånare.

Söderköping har efter 1800 utvecklats långsamt jämfört med andra städer. Industrin har varit svagt företrädd, och det moderna Söderköping har främst haft karaktären av servicestad, med bl.a. kanalstation, bad- och kuranstalt samt lasarett.